Dom bara leker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dom bara leker
Author Barkentin, Ulrika
Date 2011
Swedish abstract
Barkentin, Ulrika (2011). ”Dom bara leker” (”They are just playing”). Kultur, medier och estetik, examensarbete, Malmö Högskola. Syftet med detta arbete är att undersöka, jämföra och analysera fyra olika pedagogers synsätt på aktiviteterna lek och lärande. I undersökningen försöker jag även redogöra för hur pedagogernas inställning till lek eventuellt har förändrats eller utvecklats över deras tid i yrket. Ytterligare undersöker jag om och hur pedagogerna medvetet planerar för och använder leken i sitt praktiska arbete. Metoden jag använde är kvalitativa intervjuer och för att uppnå syftet i min undersökning försöker jag att besvara följande frågor:  Hur definierar pedagogerna aktiviteterna lek och lärande? Hur förhåller sig dessa aktiviteter till varandra?  Hur upplever pedagogerna att deras synsätt på leken har utvecklats eller förändrats över tiden i yrket?  Hur arbetar pedagogerna praktiskt med att förena aktiviteterna lek och lärande? Litteraturavsnittet behandlar olika forskares och författares teorier kring begreppen lek och lärande. I min analys av resultatet jämför jag teorierna med resultatet av intervjuerna. Min slutsats är att de fyra intervjuade personerna menar att lek och lärande hör ihop och har tydliga samband. Synsättet på lek och lärande har förändrats något över tiden och lek används som en metod för lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Lek
Lärande
Medvetenhet
Pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/12886 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics