Spelar det någon roll om man är inne eller ute?

DSpace Repository

Spelar det någon roll om man är inne eller ute?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Spelar det någon roll om man är inne eller ute?
Author Davholt, Michaela
Date 2011
English abstract
The focus of this work is to discuss what role the environment plays for and what the educators have the impact on children's learning and development. To answer the question how educators work has been observing the main method. Through interviews with educators in preschools have their views on children's learning and how they are working to promote children's learning emerged. It was studied how two nursery schools with different orientations are working to promote children's learning, an outdoor nursery school and a traditional preschool. Based on observations and interviews with teachers have revealed differences between the two pre-schools but also similarities. The environment and work orientation varies from pre-schools, but teachers' work are similar regardless of the environment in which business is in. Among other things, believes all teachers in the two preschools that their job is to act as a co-researchers. In contrast, observations on the two pre-schools that teachers' interactions with children were not as co-researchers, but the teachers were passive during the observation sessions. Attributed to the environment and preschool design and orientation are different observations show that it is teachers' work that is important in child development. How the objectives of the curriculum will be achieved in this way up to how teachers choose to plan activities. Also what kind of materials that preschools offer children and how teachers choose to work with the different materials is different preschools for. Outdoor Preschool works primarily with natural materials and have some ready-made materials such as puzzles. The traditional pre-schools have more finished materials that children can use, but teachers at the preschool says that it is important to use both natural materials and finished materials.
Swedish abstract
Inriktningen på arbetet är att diskutera vad miljön spelar för roll och vad pedagogerna har för betydelse för barns inlärning och utveckling. För att besvara frågan hur pedagogerna arbetar har observation varit den huvudsakliga metoden. Genom intervjuer med pedagogerna på förskolorna har deras syn på barns inlärning och hur de själva arbetar för att främja barnens inlärning kommit fram. Det har studerats hur två förskolor med olika inriktning arbetar för att främja barns inlärning, en utomhusförskola och en traditionell förskola. Utifrån observationer och intervjuer med pedagogerna har det kommit fram skillnader mellan de båda förskolorna men också likheter. Miljön och arbetsinriktningen varierar mellan förskolorna, men pedagogernas arbetssätt liknar varandra oavsett i vilken miljö verksamheten befinner sig i. Bland annat anser samtliga pedagoger på de båda förskolorna att deras uppgift är att verka som en medforskare. Däremot visade observationerna på de båda förskolorna att pedagogernas interaktion med barnen inte var som medforskare utan att pedagogerna var passiva under observationstillfällena. Trotts att miljön och förskolornas utformning samt inriktning skiljer sig åt visar observationerna att det är pedagogernas arbete som spelar roll för barnens utveckling. Hur målen i läroplanen uppnås blir på detta sätt upp till hur pedagogerna väljer att planera verksamheten. Även vad för sorts material som förskolorna erbjuder barnen och hur pedagogerna väljer att arbeta med de olika materialen skiljer förskolorna åt. Utomhusförskolan arbetar huvudsakligen med naturmaterial och har lite färdiga material, till exempel pussel. Den traditionella förskolan har mer färdiga material som barnen kan använda, men pedagogerna på förskolan menar att det är viktigt att använda både naturmaterial och färdigt material.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Arbetssätt
Hälsa
Inlärning
Material
Miljö
Traditionell förskola
Utomhusförskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/12917 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics