En hälsoSAM röd tråd i verkSAMheten - en komparativ studie av det Systematiska arbetsmiljöarbetet på två svenska snabbmatsrestauranger

DSpace Repository

En hälsoSAM röd tråd i verkSAMheten - en komparativ studie av det Systematiska arbetsmiljöarbetet på två svenska snabbmatsrestauranger

Details

Files for download
Icon
Bachelor thesis
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En hälsoSAM röd tråd i verkSAMheten - en komparativ studie av det Systematiska arbetsmiljöarbetet på två svenska snabbmatsrestauranger
Author Friman, Mattias ; Svensson, Martin
Date 2011
Swedish abstract
Denna studie undersöker två företag inom samma snabbmatskedja, av ungefär samma storlek, personalmängd, och ålders- och könsfördelning. Syftet med studien är att avgöra om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en faktor som påverkar medarbetarnas upplevda hälsa. Tre frågeställningar ställs: "Hur fungerar det Systematiska arbetsmiljöarbetet på respektive företag?" "Hur upplever medarbetarna arbetsmiljön?" och "Hur upplever medarbetarna sin hälsa?". Genom att besvara och diskutera dessa försöker vi uppfylla studiens syfte. Empirin består av två strukturerade intervjuer, med respektive restaurangchef, för att kunna avgöra och utläsa skillnader i företagens arbete med SAM. Parallellt med detta genomförs också en enkätstudie, riktad till medarbetarna, där dessa får skatta sin arbetsmiljö och sin egen upplevda fysiska och psykiska hälsa. Av resultatet av de två strukturerade intervjuerna framgår att det ena företaget, som vi valt att kalla Företag A, fäster stor vikt vid SAM, medan det andra företaget, som vi kallar Företag B, ej bedriver SAM i någon större utsträckning. Enkätstudien som genomförs bland medarbetarna visar att medarbetarna på Företag A upplever arbetsmiljön som mer tillfredsställande än medarbetarna på Företag B, och medarbetarna på Företag A skattar även sin fysiska och psykiska hälsa som bättre än de på Företag B. En enkel komparativ metod säger oss då att Företag A bedriver SAM i större utsträckning än Företag B, och Företag A har även medarbetare med en bättre upplevd fysisk och psykisk hälsa. I diskussionen förklaras våra slutsatser med Karaseks teorier om krav/kontroll såväl som Hertzbergs tvåfaktorsteori om hygien- och motivationsfaktorer i arbetet. Slutsatserna av studien är att SAM troligtvis är en faktor som påverkar medarbetarnas upplevda hälsa och att medarbetare som arbetar med SAM har en bättre upplevd hälsa än de som inte gör det. Vi menar således att ett väl utfört SAM resulterar i ökad upplevd hälsa hos medarbetarna.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject SAM
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljö
Hälsa
Tvåfaktorteorin
Krav- och kontrollmodellen
Handle http://hdl.handle.net/2043/13010 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics