Vägen till framgång - en studie om kvalitetsutveckling i matematik

DSpace Repository

Vägen till framgång - en studie om kvalitetsutveckling i matematik

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vägen till framgång - en studie om kvalitetsutveckling i matematik
Author Nilsson, Ida ; Persson, Emelie
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka två skolors kvalitetsutveckling inom matematik i årskurs fem. Studien avser även att lyfta fram skolpersonalens förändringsprocess i deras arbete med matematiken på två skolor där resultaten på nationella provet i årskurs fem har haft en positiv utveckling. Genom kvalitativa intervjuer med fem respondenter var vår intention att finna svar på följande frågeställningar; På vilka sätt har skolpersonal på två skolor förändrat matematikundervisningen så att elever lyckas med bättre resultat på de nationella proven i matematik, årskurs fem? Vilka var orsakerna till att lärarna ville förändra? Hur beskriver lärarna förändringsprocessen hos sig själva? Gemensamt för samtliga respondenter var att tiden, det statliga, ekonomiska stödet samt engagemanget bland lärarna sågs som de avgörande faktorerna för det goda kvalitetsarbetet som gjorts på skolorna. Vidare var samtliga respondenter överens om att den statliga satsningen Läsa-skriva-räkna samt Matematiksatsningen påverkat dem på ett positivt sätt som bidragit till att lärarna talar mer matematik i sitt klassrum. Satsningarna har även resulterat i att skolorna fått tillgång till tekniska hjälpmedel, samt fått möjlighet att genomföra Lesson study i sin undervisning. Matematikämnet är för samtliga respondenter numera ett ämne de resonerar kring, samt ett ämne de lärt sig många olika arbetsmetoder inom, med hjälp av laborativt material och tekniska hjälpmedel som Smartboards och dokumentkameror. En lärare framhåller att hon genom skolans utvecklingsarbete blivit mer medveten om hur arbetssätt i klassrummet påverkar elevernas lärande. Denna medvetenhet har resulterat i att hon avsiktligt förändrat sin matematikundervisning på så vis att eleverna nu arbetar gemensamt kring områden i läroboken. Tidigare arbetade alla elever enskilt i sin egen takt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Kvalitetsutveckling
Matematik
Delaktighet
Kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/13096 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics