"Mannorna har platta och tjejerna har stora"

DSpace Repository

"Mannorna har platta och tjejerna har stora"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Mannorna har platta och tjejerna har stora"
Author Von Arnold - Antoni, Astri ; Göransson, Emelie
Date 2011
English abstract
In today's society, there are clear pictures of how men and women should be. These images are transmitted to children by including media and other role models in children's environment. When children in the age of five are in the middle of the creation of their perception of themselves and their environment educators play an important role in their creative process. This thesis is about how children and teachers in a preschool reason about gender. The purpose of this study was to use words and pictures to produce children and pedagogues thoughts and opinions about gender. We started from research that addressed the particular topic of gender and how these are shaped by external factors. We used a qualitative approach in which we chose to do interviews and observations with children on a five-year department and staff from the same preschool. We also conducted two subscription information with the children to obtain their conscious and unconscious thoughts about boys and girls. The first drawing task was that the children had to draw a girl or boy. At the second subscribing the children drew a girl or boy who was playing. The results showed that external factors such as media and adults are largely involved in shaping gender in children. It also showed that children believe that external attributes such as hair and clothing is what ensures the sex you have.
Swedish abstract
I dagens samhälle finns det tydliga bilder av hur män och kvinnor ska vara. Dessa bilder förmedlas till barn genom bland annat medier och andra förebilder i barns omgivning. Då barn i femårsåldern är mitt i skapandet av sin uppfattning om sig själv och sin omgivning spelar pedagoger en viktig roll i deras skapandeprocess. Detta examensarbete handlar om hur barn och pedagoger på en förskola resonerar kring genus. Syftet med denna undersökning har varit att med hjälp av ord och bild få fram barns och pedagogers tankar och uppfattningar om genus. Vi utgick ifrån forskning som tog upp bland annat ämnet genus samt hur detta formas utifrån yttre faktorer. Vi använde oss av en kvalitativ metod där vi valde att göra intervjuer och observationer med barn på en femårsavdelning samt personal från samma förskola. Vi genomförde även två teckningsuppgifter med barnen för att få fram deras medvetna och omedvetna tankar kring pojkar och flickor. Den första teckningsuppgiften gick ut på att barnen fick rita en flicka respektive pojke. Vid andra teckningstillfället fick barnen rita en flicka respektive pojke som lekte. Resultaten visade att yttre faktorer så som medier och vuxna till stor del är med och formar genus hos barn. Det visade även att barn anser att yttre attribut så som hår och kläder är det som säkerställer vilket kön du har.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Förskola
Genus
könsroller
Handle http://hdl.handle.net/2043/13098 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics