Att arbeta med stora barngrupper i förskolan - ur ett förskollärarperspektiv

DSpace Repository

Att arbeta med stora barngrupper i förskolan - ur ett förskollärarperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta med stora barngrupper i förskolan - ur ett förskollärarperspektiv
Author Jännebring, Isabell ; Svensson, Lina
Date 2012
Swedish abstract
Arbetets syfte är att få en ökad förståelse för hur förskollärare ser på sin arbetssituation i stora barngrupper. Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar: • Hur ser förskollärare på sitt arbete i stora barngrupper? • Hur arbetar förskollärare för att skapa trygghet hos barn i stora barngrupper? Vi har med kvalitativ metod intervjuat tio förskollärare som arbetar i två olika kommuner i sydvästra Skåne. Våra informanter gav individuella och varierande svar angående sitt arbete i stora barngrupper. Empirin visade flertalet gemensamma teman som resulterade i en analys. Den teoretiska utgångspunkten i vårt arbete är Maslows behovshierarki samt tidigare forskning som behandlar begreppen trygghet och struktur. En av våra slutsatser i vår uppsats är att förskollärare som arbetar i stora barngrupper måste använda sig av två verktyg, struktur och uppdelning, för att ha möjlighet att ge barnen en trygg och god pedagogisk verksamhet. Med hjälp av den teori vi vilar på samt tidigare forskning, visar vi att uppdelning och struktur både kan vara en möjlighet och ett hinder i arbetet med att skapa trygghet hos barn som vistas i stora barngrupper i förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Förskolan
Trygghet
Stora barngrupper
Struktur
Handle http://hdl.handle.net/2043/13102 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics