Genus under den pedagogiska lunchen? Pedagogers kommunikation med förskole- och skolbarn utifrån ett genusperspektiv

DSpace Repository

Genus under den pedagogiska lunchen? Pedagogers kommunikation med förskole- och skolbarn utifrån ett genusperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genus under den pedagogiska lunchen? Pedagogers kommunikation med förskole- och skolbarn utifrån ett genusperspektiv
Author Månsson, Annica ; Larsson, Hannah
Date 2011
English abstract
This student essay is about the communication between pedagogues and children during the pedagogic lunch situation in pre-scool and school seen from a gender perspective. The main question in the essay is: How does the communication during the pedagogic lunch look like from a gender point of view? We wanted to see how pedagogues in pre-school and school talk to girls and boys and if there is any difference in the way they are treated. We also wanted to investigate the pedagogues' thoughts about working with gender questions in pre-school and school.
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om kommunikationen mellan pedagoger och barn under den pedagogiska lunchen i förskola och skola sett utifrån ett genusperspektiv. Huvudfrågan som ligger till grund för examensarbetet är: Hur ser kommunikationen ut under den pedagogiska lunchen i förskola och skola utifrån ett genusperspektiv? Vårt intresse har varit att se om flickor och pojkar bemöts olika av pedagoger i förskola och skola samt att se om pedagogens tankar kring deras genusarbete stämmer överens med verkligheten. För att besvara vår frågeställning har vi använt oss av observationer på en förskolas och en förskoleklass pedagogiska måltider med fokus på pedagogen samt intervjuer med pedagogerna i fråga. Vår undersökning har vi sedan kopplat till litteratur om genusteorier, kommunikation och socialisation applicerat på samtalen som äger rum under den pedagogiska lunchen. De slutsatser vi dragit av vår studie är att pojkarna i både förskolan och förskoleklassen får mer uppmärksamhet från pedagogens sida än flickorna. Samtalen som pedagogen i förskolan förde med barnen skiljde sig inte i tonläge mellan flickor och pojkar, däremot såg vi en tendens att använda förminskande tilltalsnamn till flickor och samtalsämnena skiljde sig åt något. Kommunikationen med pojkarna i förskoleklassen bestod mestadels av förmaningar och korta kommandon, medan pedagogens kommunikation med flickorna bestod av samtal. Dessa samtal tenderade dock att bli avbrutna av pojkar som bland annat genom att vara högljudda tilläts uppta stor del av talutrymmet. Vi kan därmed se att kommunikationstekniken med flickor och pojkar i förskola och skola skiljde sig åt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject bemötande
flickor och pojkar
socialisation
könsroller
genus
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/13154 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics