Didaktik, profession och likvärdighet i ett decentraliserat samhälle

DSpace Repository

Didaktik, profession och likvärdighet i ett decentraliserat samhälle

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Didaktik, profession och likvärdighet i ett decentraliserat samhälle
Author Nilsson, Hanna ; Larsson, Jenny
Date 2011
English abstract
Didactics, Equality and Profession in a Decentralized Society
Swedish abstract
I början av 1990-talet genomfördes en rad reformer i svensk skola. En av dessa reformer kallas för kommunaliseringen av skolan. I detta examensarbete diskuteras konsekvenserna som kommunaliseringsreformen innebar för skolans didaktiska tillvaro, samt för lärarprofessionen och skolans likvärdighet, med utgångspunkt i några intervjuade lärares och rektorers tankar och åsikter om förändringen. Aktuell forskning på området presenteras och undersökningsresultaten tolkas tillsammans med denna i en analytisk del. Undersökningen utgörs av kvalitativa intervjuer med lärare och rektorer som arbetade i skolan både före och efter reformens införande och därför själva kan relatera till förändringen. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av intervjupersonerna anser att kommunaliseringen medfört negativa effekter för skolan men att detta är svårt att urskilja från andra skolprocesser, exempelvis införandet av nya läroplaner och förändring av skolans mål- och resultatstyrning. Det finns en allmän opinion bland de intervjuade personerna att skolans likvärdighet har förändrats, men inte nödvändigtvis blivit sämre. En annan viktig slutsats är att det för de intervjuade personerna till stor del är en fråga om hela läraryrkets status. Detta stöds även i den presenterade forskningen. En diskussion om framtida aspekter på skolans didaktiska miljö, likvärdighet och lärarprofession avslutar examensarbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject didaktik
avtalsrörelse
decentralisering
deprofessionalisering
fackförbund
kommunalisering
likvärdighet
professionalisering
recentralisering
skolhistoria
skolreformer
skolstyrning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13159 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics