Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med känd blodsmitta - En empirisk intervjustudie

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med känd blodsmitta - En empirisk intervjustudie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med känd blodsmitta - En empirisk intervjustudie
Author Loberg, Alma ; Olsson, Emeli
Date 2012
English abstract
Background: Around the world today there are billions of people living with different types of blood infections. Approximately 34 million are carriers of the HIV-virus, two billion are infected with hepatitis B and approximately 130 – 170 million people are living with a chronic infection of hepatitis C. Considering the high prevalence, these patients are present in all different sections of the health care system, adding a risk of exposure to infected blood. Aim: The aim of this study is to illuminate registered nurses’ experiences when caring for patients with known blood infections in surgery departments. Method: An empirically structured interview study with a qualitative approach, using a semi-structured interview guide with additional closed-ended questions. The data was analyzed by using a content analysis method by Burnard. Results: According to the nurses the patients’ behavior, the nature of the situation and the work climate impacts on their experience of caring for patients with known blood infections. In situations where something unexpected occurs and the risk of exposure to infected blood is highly increased, some of the nurses experience a certain amount of fear. They perceive they achieve safety through the experience of caring for, and gaining knowledge from, these patients. Their experience of meeting these patients helps them become more confident in their role as caregivers. The majority of the nurses also feel they lack sufficient knowledge of blood infections, however they argue this does not have an effect on their experiences. Conclusions: This study has shown that there are several factors affecting the nurses’ experiences of caring for patients with known blood infections, but, in most cases, they do not perceive these experiences as different from that of any other patient. Even though some nurses experience a certain amount of discomfort in unexpected situations, they argue that all humans, regardless of the disease, have the right to equal health care.
Swedish abstract
Bakgrund: Runt om i världen lever det idag flera miljarder människor med olika blodsmittor. Det finns omkring 34 miljoner individer som bär på HIV-viruset, två miljarder människor som har hepatit B medan det uppskattningsvis finns 130 – 170 miljoner människor i världen som är drabbade av kronisk hepatit C. Med tanke på den höga prevalensen förekommer denna patientgrupp inom olika delar av vården, där det då även kan förekomma en exponering av smittförande blod. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa grundutbildade sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med känd blodsmitta på kirurgiska vårdavdelningar. Metod: En empirisk studie med kvalitativ ansats, där intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide och en del slutna frågor användes. Datan analyserades med hjälp Burnards innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskorna menar att patientens beteende, situationens karaktär och arbetsklimatet är av betydelse för hur de upplever vårdandet av patienter med känd blodsmitta. I situationer då någonting oväntat händer och risken för exponering av smittat blod drastiskt ökar upplever en del av sjuksköterskorna en viss rädsla. De upplever att erfarenhet ger trygghet bland annat genom att de drar lärdom från patienterna och att erfarenheten av att möta patienter med blodsmitta gör dem tryggare i rollen som vårdare. Majoriteten av sjuksköterskorna upplever dock att de inte har tillräcklig kunskap om olika blodsmittor, men menar att detta inte påverkar deras upplevelse. Slutsats: Studien har visat att det finns flera faktorer som påverkar sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter med känd blodsmitta, men att de i de flesta tillfällena inte upplever vårdandet som annorlunda än det av övriga patienter. Trots att de i vissa situationer kan uppleva ett visst obehag så menar de att alla människor, oavsett sjukdom, har rätt till samma vård.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject blodsmitta
hepatit b
hepatit c
HIV
omvårdnad
patienter
sjuksköterska
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/13221 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics