Sjuksköterkans upplevelse av trygghet vid blodprovstagning på barn

DSpace Repository

Sjuksköterkans upplevelse av trygghet vid blodprovstagning på barn

Details

Files for download
Icon
Sjuksköterskans ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterkans upplevelse av trygghet vid blodprovstagning på barn
Author Hansson Billgen, Sofie ; Liljegren, Sanna
Date 2012
English abstract
Objective: The objective with this study was to elucidate what is affecting the nurse´s perception on safety with blood sampling in children. Method: The study had a qualitative approach in which data were collected using nine interviews to answer the objective of the study. The interviews were transcribed shortly after each completed interview. Data were analysed using a content analysis inspired by Burnard (1991) in which three categories and eight subcategories were developed. Result: The result showed that the nurses felt that their security could be affected by various aspects in a both positive and negative direction. The experience was an important part, including personal experiences, and to receive help of colleagues and their experiences. Furthermore it was shown that blood sampling situation played a major role both in because of the method chosen and the end result of the blood collection. The parent and the child also had a major impact on the nurse´s perception of security. Conclusion: The result showed that there were several factors about the blood sampling that could affect the nurse´s perception of safety, both positively and negatively.
Swedish abstract
Syftet: Studiens syfte var att belysa vad som inverkar på sjuksköterskans upplevelse av trygghet vid blodprovstagning på barn. Metod: Studien har en kvalitativ ansats där data insamlades med hjälp av nio intervjuer för att få svar på studiens syfte. Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället. Datamaterialet analyserades med hjälp av innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991) där tre kategorier och åtta subkategorier arbetades fram. Resultat: Studiens resultat visade att sjuksköterskorna upplevde att deras trygghet kunde påverkas av olika aspekter i både positiv och negativ riktning. Erfarenheten var en viktig del, däribland personliga erfarenheter samt att ta hjälp av kollegor och deras erfarenheter. Vidare visade det sig att blodprovstagningssituationen spe-lade stor roll både i vilket blodprovstagningssätt som valdes och i blodprovstagningens utgång. Föräldrarna och barnen hade också en stor inverkan på sjuksköterskans upplevelse av trygghet. Slutsats: Resultatet visade på att det fanns ett flertal faktorer kring provtagning som kunde påverka sjuksköterskans upplevelse av trygghet både positivt och negativt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject barn, intervjustudie, blodprovstagning, sjuksköterska, trygghet, upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/13222 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics