Lärares didaktiska val kring språkanvändning i grundskolans tidiga år - och deras motiveringar till dessa

DSpace Repository

Lärares didaktiska val kring språkanvändning i grundskolans tidiga år - och deras motiveringar till dessa

Details

Files for download
Icon
Examensarbete 15hp ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Lärares didaktiska val kring språkanvändning i grundskolans tidiga år - och deras motiveringar till dessa
Author Carlson, Lisa ; Olovsson, Sara
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare resonerar och motiverar de didaktiska val de gör i klassrummet rörande språkanvändning. Den forskningsfråga som vi har utgått ifrån lyder: hur gör lärare sina didaktiska val kring språkanvändning och hur motiverar de dessa? Vår analys vilar i huvudsak på en sociokulturell grund med utgångspunkt i Vygotskijs teorier som betonar det sociala samspelets betydelse i lärande och utveckling. Vi redogör även för tidigare forskning inom problemområdet samt förmedlingspedagogisk teori som står i kontrast till det sociokulturella synsättet. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med nio lärare i grundskolans tidigare år. Informanterna arbetar på två olika skolor där elevunderlaget skiljer sig mellan skolorna, främst gällande socioekonomisk och etnisk tillhörighet. Den ena skolan benämns i uppsatsen Rönnskolan och den andra Tallskolan. Resultatet illustrerar hur lärare resonerar kring sina didaktiska val. De berättar om hur de arbetar med och ser på lärandepotentialen i olika former av lärarstyrda sekvenser i undervisningen. Vidare diskuteras hur de ser på samtal och vilken plats samtalet har i undervisningen. Lärarna visar på olika sätt att arbeta dialogiskt genom muntlighet och skriftlighet. De slutsatser som vi dragit är att de enskilda lärarnas kunskapssyn ligger till grund för de motiv som lärarna framför gällande deras didaktiska val. Vi har också sett att lärarnas didaktiska val styrs av elevgruppens förutsättningar och hur läraren kan hantera dessa.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject dialog
flerstämmighet
lärarledda samtal
läsning
monolog
samtal
scaffolding
skrivning
sociokulturell teori
språkanvändning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13229 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics