Youth theatre as a social environment

DSpace Repository

Youth theatre as a social environment

Details

Files for download
Icon
Pdf
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Youth theatre as a social environment
Author Brantberg Almberg, Zara ; Dahlberg, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Den här studien handlar om hur ungdomars sociala relationer formas och hur de upplever att deras självkänsla påverkas genom att vara kontinuerligt aktiva i drama. Vi, Zara och Anna, har båda läst Kultur, Medier och Estetik (KME) som huvudämne och har ett intresse i att fördjupa oss hur vida våra kunskaper kan komma till användning i våra framtida yrken som pedagoger. KME grundar sig i att utveckla kunskaper och kommunikativa förmågor genom ett vidgat språkbegrepp, med utgångspunkt i estetisk gestaltning och kommunikation. Lgr 11, läroplan för grundskola, förskolekassen och fritidshemmet, uttrycker att skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet men skolan har även en viktig roll. Det som uttrycks i skolans värdegrunder och uppdrag är fundamentala värden som skall skapa den plattform för en god läromiljö. Genom att undersöka hur sociala relationer formas i en teatergrupp och hur ungdomarna upplever att deras självkänsla påverkas genom denna process, har vi förhoppningar om att få svar på hur drama som kommunikationsmedel kan optimera förutsättningarna att nå de uppdrag läroplanen uttrycker. Detta har vi undersökt genom att följa och dokumentera en teatergrupp under en termin. Vi har videodokumenterat elevernas lektioner en gång i veckan och utöver det två föreställningar de framförde mot slutet av terminen. Vi genomförde även en gruppintervju där eleverna uttrycker sina egna känslor och tankar kring drama och teater i allmänhet. I resultatet presenterar vi episoder ur empirin som vi sedan analyserar genom ett socialpsykologiskt perspektiv för att belysa hur relationer påverkas och utvecklas i den aktuella kontexten. Vi har även valt att komplettera resultatdelen med en videodokumentär. Viktigt att poängtera är att dokumentärfilmen enbart är kompletterande då den inte kommer att analyseras. På liknande sätt har vi valt ut episoder från videomaterialet som ska ge betraktaren en visuell-auditiv upplevelse av processen och dess resultat.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 56
Language swe (iso)
Subject Drama, social utveckling, relationer, självkänsla, pedagogiskt drama, sociala band
Handle http://hdl.handle.net/2043/13233 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics