Skolorganisationens betydelse i arbetet med att stödja elever med diagnos dyslexi

DSpace Repository

Skolorganisationens betydelse i arbetet med att stödja elever med diagnos dyslexi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Skolorganisationens betydelse i arbetet med att stödja elever med diagnos dyslexi
Author Borg, Zandra ; Buredal, Jessica
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att undersöka hur organisationen ser ut kring elever med diagnosen dyslexi. Vi har gjort en kvalitativ undersökning som grundat sig på intervjuer och dokumentanalyser. Studien är baserad på sju halvstrukturerade intervjuer och analys av 36 åtgärdsprogram. Vårt antagande som vi även tycker framgår ur Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen, 2011:8) var att många skolor saknar ett helhetsperspektiv i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Våra förutfattade meningar var även att åtgärdsprogram för elever med diagnosen dyslexi inte används som ett pedagogiskt instrument i den utsträckning vi önskar. Resultatet visar att våra förutfattade meningar inte stämmer på de två undersökta skolorna. Vi kunde dock inte utläsa enbart efter dokumentanalyserna om skolorna använder åtgärdsprogrammen som ett instrument i sin undervisning men det framkom istället under intervjuerna att ingen av skolorna “väntar och ser” utan arbetar istället “som om” direkt vid misstanke om dyslexi. Det som framkom tydligast under vår studie var vikten av hur specialpedagog och speciallärare arbetar och organiserar på en skola.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject dyslexi
elever i behov av stöd
läs- och skrivsvårigheter
organisation
specialpedagogens roll
åtgärdsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/13290 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics