När det är rast så leker vi igen

DSpace Repository

När det är rast så leker vi igen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När det är rast så leker vi igen
Author Thufvesson, Anna ; Kolodziej, Izabella
Date 2012
Swedish abstract
Abstract Titel: När det är rast så leker vi igen! Författare: Anna Thufvesson och Izabella Kolodziej Detta examensarbete handlar om hur lek och lärande gestaltas i en förskoleklass i en mindre kommun i Skåne. Barngruppen består av tjugoen barn. Klassen har två lärare. Syftet med examensarbetet är att undersöka två lärares uppfattningar om lekens betydelse för barnens lärande samt deras tankar om hur lek och lärande kommer till uttryck i den pedagogiska verksamheten. Syftet med undersökningen var även att ta reda på hur barnen själva uppfattar lek och lärande i förskoleklassen. I vår undersökning valde vi att använda oss av kvalitativa metoder, dels samtalsintervjuer med två lärare och sexton barn, dels observationer av styrda aktiviteter och den fria leken. De frågor som vi har utgått från är: På vilket sätt kommer lek och lärande till uttryck i en förskoleklass? Vilka uppfattningar har lärare om lek och lärande i en förskoleklass? Vilken syn har barn på lek och lärande under sin vardag i förskoleklassen? samt Hur använder sig lärare av lek i undervisningen? I detta arbete hänvisar vi till forskning och litteratur som vi har kunnat koppla till lek och lärande samt forskning kring språklekar och barns möte med matematik. Resultatet pekar mot att lärarna i den valda förskoleklassen anser att leken är viktig för barnens lärande och låter leken genomsyra verksamheten. Resultatet från intervjuerna med barnen tyder på att barnen skiljer på att lära sig saker i leken och att lära genom lek. Barnen ser lärandet i leken som något konkret, exempelvis att cykla och att klättra, medan de ser exempelvis läsvägen som en lärandesituation för att lära sig ny kunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Förskoleklass, lek, lärande, mattelekar, språklekar
Handle http://hdl.handle.net/2043/13306 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics