Ett barns liv och leverne i ett kuddrum. Lek och kulturskapande, utifrån barns kompetenser sett ur ett sociokulturellt perspektiv

DSpace Repository

Ett barns liv och leverne i ett kuddrum. Lek och kulturskapande, utifrån barns kompetenser sett ur ett sociokulturellt perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett barns liv och leverne i ett kuddrum. Lek och kulturskapande, utifrån barns kompetenser sett ur ett sociokulturellt perspektiv
Author Wiklund, Nina ; Malmkvist, Camilla
Date 2012
Swedish abstract
Malmkvist, C & Wiklund, N (2011). Ett barns liv och leverne i ett kuddrum. Lek och kulturskapande i ett kuddrum, utifrån barns kompetenser sett ur ett sociokulturellt perspektiv. Malmö: Lärande och samhälle: Malmö Högskola Examensarbetet handlar om lek och kulturskapande utifrån barns kompetenser, sett ur ett sociokulturellt perspektiv. Empirin blev insamlad på en föräldrakooperativ förskola i Malmö kommun. Syftet med examensarbetet var att beskriva och förstå vad och hur barn, 4-5 år, lekte i en begränsad förskolemiljö. För att uppnå studiens syfte ställdes följande frågeställningar: Vad och hur leker barnen i kuddrummet? Vilka kompetenser visar barnen i samspel med varandra? Vad har barnen för uppfattning om kuddrummet och dess miljö? De metoder som använts för att få fram resultatet har varit gruppintervjuer, enskilda intervjuer med teckning som underlag, samt deltagande observationer. De teoretiska utgångspunkterna var relevant litteratur som berörde lek, kulturskapande och kompetenser. Resultatet pekar mot att barn är rika på kompetenser och att de utvecklas i samvaro och samspel med varandra där miljön spelar roll.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 58
Language swe (iso)
Subject kompetenser
lek
makt
miljö
samspel
samvaro
sociokulturellt perspektiv
barns perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/13307 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics