Pedagogers uppfattningar om flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers uppfattningar om flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers uppfattningar om flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan
Author AL-Roomi, Manal
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring flerspråkiga barns språkutveckling och lärande samt att undersöka miljöns betydelse i detta sammanhang. Mina teoretiska utgångspunkter baserar sig på Vygotskijs sociokulturella teori om barns lärande. Förutom Vygotskij har jag också hämtat resonemang från Bråten (1998), Lindqvist (1999), Strandberg (2006), Säljö (2000) och andra forskare. Uppsatsens empiriska underlag grundar sig på ostrukturerade intervjuer med fyra förskollärare i tre förskolor. Samtliga förskolor ligger i ett mångkulturellt område. Resultatet visar att pedagogerna ansåg att deras intresse för barns modersmål påverkar dessa barns intresse för inlärning av svenska. Resultatet visar också att pedagogerna tyckte att modersmålet är viktigt för flerspråkiga barns utveckling av det svenska språket. En annan sak som resultatet tydligt visar är att pedagogerna hade en uppfattning om att förskolan är viktig för de flerspråkiga barnens inlärning av det svenska språket. I diskussionen har det kommit fram att pedagogens roll och deras skapande av pedagogiska miljöer är avgörande för dessa barns språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Flerspråkighet, lärande, miljö, modersmål, språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/13338 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics