Naturligt lärande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Naturligt lärande
Author Svehög, Carmita ; Lundh, Åsa
Date 2012
English abstract
A study about why parents and preschoolteachers choose outdoorpreschool
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att ta reda på vad det är som gör att föräldrar väljer att placera sina barn på en uteförskola och vad det är som gör att pedagoger väljer att ha en uteförskola som arbetsplats. Vi frågar oss också om de är nöjda med verksamheten och om den uppfyller deras förväntningar. Som metod valde vi att använda oss av intervjuer både med föräldrar och med pedagoger. Vi intervjuade sex pedagoger från olika förskolor och sammanlagt åtta föräldrar. Vi menade att intervju var den lämpligaste metoden för att få fram de olika tankar som vår undersökningsgrupp hade. Vi har valt att analysera studien utifrån ett barnperspektiv. Vi har tagit del av forskningslitteratur som berör uteförskolor och utomhuspedagogik men även annan forskningslitteratur som har med vår studie att göra. Vår slutsats är att både föräldrar och pedagoger överlag är nöjda och positiva till uteförskolornas verksamhet. Även om litteratur och den allmänna diskussionen om utomhuspedagogik är positiv visar vår analys att det finns kritiska föräldrar. Då vi tolkat genom ett barnperspektiv funderar vi på om alla verkligen valt detta för barnens bästa. Nyckelord: barnperspektiv,
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject barnperspektiv, hälsa, natur& miljö, uteförskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/13360 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics