Socialt samspel i förskolan- Barns olika positioner i barngruppen

DSpace Repository

Socialt samspel i förskolan- Barns olika positioner i barngruppen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Socialt samspel i förskolan- Barns olika positioner i barngruppen
Author Nilsson, Marie ; Malmborg, Madeleine
Date 2012
Swedish abstract
Bråk och konflikter är något som förekommer dagligen mellan barn i förskolan. Handlingar som hindrar samspelet innebär för oss att man gör något som får negativa konsekvenser för det sociala samspelet och/eller negativa konsekvenser för någon annan. Det kan bland annat handla om samspelssvårigheter, kränkningar, fysiskt och psykiskt våld. Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur barn handlar mot varandra i sociala samspel. Vårt fokus har varit handlingar som hindrar och får negativa konsekvenser för samspelet mellan barn, i vilka situationer dessa handlingar förekommer och om det finns någon koppling mellan utförandet av handlingarna och positionen/statusen barnet har i gruppen. Vi valde även att undersöka hur förskollärarna ser på handlingar som hindrar samspelet och hur de själva menar att de kan arbeta när det gäller att förebygga samt motverka dessa handlingar i barngruppen. Observation av barn och intervju med förskollärare har använts vid insamling av empiri. Med utgångspunkt i våra frågeställningar analyserade vi vårt insamlade material utifrån andras forskning om bland annat positioner, status, mobbning, leksignaler, lekvärldar och barns relationer. Vi har kommit fram till att leksakerna ofta är grunden till konflikter mellan barnen och dessa konflikter leder till handlingar som hindrar samspelet. Det har ingen betydelse vilken status eller position barn har i gruppen. Det är både barn med hög status och barn med låg status som handlar negativt och hindrar samspelet. Vi har funnit koppling mellan hög status och innehavandet av maktposition. Vi har sett tendenser till att den som har maktpositionen, även har kontroll över leken och makten över exkludering respektive inkludering i leken och gemenskapen. I de barngrupper vi undersökt har vi fått fram att de negativa handlingarna oftast förekommer i olika lek- och samspelssituationer samt i en del styrda situationer som i toalettkön. Enligt förskollärarna är det bland annat viktigt att vägleda barnen och finnas nära till hands, som ett stöd, när det kommer till förebyggande och motverkande arbetet av negativa handlingar i barngruppen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject förskola
samspel
kränkning
hinder
makt
mobbning
position & status
förebyggande arbete
motverka negativa handlingar
Handle http://hdl.handle.net/2043/13361 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics