Åldersheterogent – Åldershomogent, en analys med fokus på arbetssätt, barnsyn och lärandemiljö i förskolan

DSpace Repository

Åldersheterogent – Åldershomogent, en analys med fokus på arbetssätt, barnsyn och lärandemiljö i förskolan

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Åldersheterogent – Åldershomogent, en analys med fokus på arbetssätt, barnsyn och lärandemiljö i förskolan
Author Berséus Suokas, Therese
Date 2012
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om åldersindelningar i förskolan. Syftet med studien är att undersöka om det skiljer sig något i pedagogers sätt att tänka kring sin verksamhet, sin barngrupp och sin lärandemiljö beroende på om de arbetar med en åldershomogen eller åldersheterogen barngrupp. Även allmänna skillnader och likheter i arbetssätten kommer att belysas. Undersökningens frågeställningar är: - Vilka tankar har pedagogerna kring sin verksamhet, sin barngrupp och sin lärandemiljö, samt vilka för- och nackdelar anser de att arbetssätten för med sig? - Finns det någonting som skiljer de olika arbetssätten åt, och i så fall vad? För att besvara dessa frågor har två förskolor med olika åldersindelningar observerats och pedagoger på förskolornas samtliga avdelningar har intervjuats. Även tidigare forskning inom ämnet har bearbetats. Den teoretiska grunden vilar på det sociokulturella tankesättet att barn lär av varandra. Slutsatsen är att att det finns många likheter gällande hur verksamheterna bedrivs och de få meningsskillnader som pedagogerna i undersökningen har går inte att koppla till den verksamhet de är verksamma i utan bara till dem som person. Vidare visar studien, tillsammans med tidigare forskning, att teorierna kring att barn lär av varandra går att tillämpa inom båda arbetssäten, då de bygger på att ett barn med kunskaper i ett visst område lär ut till ett barn som är novis, och det behöver inte nödvändigtvis betyda att barnet som lär ut är äldre. Studien visar även att en medvetenhet hos pedagogerna kan motarbeta och uppväga de nackdelar som finns inom arbetssätten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject barngrupper
barn lär av varandra
förskola
åldersheterogent
åldershomogent
Handle http://hdl.handle.net/2043/13363 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics