Elevers uppfattningar av stödåtgärder och åtgärdsprogram

DSpace Repository

Elevers uppfattningar av stödåtgärder och åtgärdsprogram

Details

Files for download
Icon
Elevers uppfattningar ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Elevers uppfattningar av stödåtgärder och åtgärdsprogram
Author Olsson, Maria
Date 2012
Swedish abstract
Abstrakt Olsson, Maria (2011) Elevers uppfattningar av åtgärdsprogram. (Students´ reflections about their Individual Educational Plan). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärande och samhälle, Malmö högskola. Syftet med mitt arbete är att undersöka hur elever uppfattar sina åtgärdsprogram samt att analysera hur deras medvetenhet kring åtgärdsprogram ser ut. Vet eleverna vad ett åtgärdsprogram innebär, och får eleverna det stöd de anser att de behöver för att klara sitt skolarbete? Min undersökning har baserats på enkäter med både slutna och öppna svarsalternativ. Metodvalet gjordes för att få en bredd i empirin samt ge underlag till en kvantitativ databearbetning. Resultatet i undersökningen påvisar att de yngre eleverna har svårare att sätta sig in i åtgärdsprogrammets innebörd. Empirin pekar även på att de äldre eleverna var mer medvetna om att de själva behövde ta ansvar för sitt lärande. Studien ger en bild av om hur elever uppfattar sina åtgärdsprogram. Underlaget är inte tillräckligt omfattande för att kunna dra några generella slutsatser när det gäller elevers uppfattningar om åtgärdsprogram, men i vissa delar överensstämmer resultatet med det som framkommit i litteraturen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Elever i behov av särskilt stöd, exkludering, elevers medvetenhet, grundskola, inkludering stödinsatser, åtgärdsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/13364 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics