Framgångsrika hanteringsstrategier i arbetet med elever i tonåren som uppvisar ett utagerande beteende

DSpace Repository

Framgångsrika hanteringsstrategier i arbetet med elever i tonåren som uppvisar ett utagerande beteende

Details

Files for download
Icon
Tanjas och Lenas ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Framgångsrika hanteringsstrategier i arbetet med elever i tonåren som uppvisar ett utagerande beteende
Author Arvidsson Ortner, Tanja ; Hörnfeldt, Lena
Date 2012
Swedish abstract
Abstract Malmö högskola, Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap Titel: Framgångsrika hanteringsstrategier i arbetet med elever i tonåren som uppvisar ett utagerande beteende. Successful management strategies in dealing with pupils in their teens who exhibit an externalizing behavior. Författare: Tanja Arvidsson Ortner och Lena Hörnfeldt Typ av arbete: Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå. Handledare: Lisbeth Ohlsson, Examinator: Birgitta Lansheim Syftet med vår studie var att kartlägga och analysera specialpedagogers erfarenheter och upplevelser av framgångsrika hanteringsstrategier, när det gäller arbetet med elever i åldrarna 13 – 19 år som uppvisar ett utagerande beteende i skolan. Undersökningen ägde rum på två högstadieskolor i ett medelstort samhälle samt på en högstadieskola och en gymnasieskola i en mindre stad. En kvalitativ forskningsmetod med halvstrukturerade intervjuer användes för att besvara studiens frågeställningar: * Vilka hanteringsstrategier kan vara framgångsrika i arbetet med elever i tonåren som uppvisar ett utagerande beteende? * På vilket sätt kan dessa hanteringsstrategier ge positiva resultat? * Varför kan just dessa hanteringsstrategier fungera? Intervjuerna tolkades och analyserades med inspiration från hermeneutiken och fenomenografin samt problematiserades utifrån olika teorier och perspektiv, med systemteorin i centrum. Resultatet visar att goda relationer, ett positivt bemötande/salutogent synsätt, kombinationen av stor och liten grupp, goda föräldrakontakter, en tydlig struktur samt fler pedagoger är viktiga och framgångsrika hanteringsstrategier i arbetet med denna elevgrupp. I resultatet framkom också att ett avslutat åtgärdsprogram, godkända betyg, elevers hantering av beteendemässiga utmaningar samt en bestående relation, är tecken på att en hanteringsstrategi har fungerat. Varför dessa hanteringsstrategier fungerar har att göra med goda relationer och positiva möten samt elevers delaktighet och ett bra föräldrasamarbete. Vår slutsats är förutom dessa strategier att även handledning av pedagoger samt en positiv socialpedagogisk klassrumsmiljö är viktiga delar i arbetet med elever som uppvisar ett utagerande beteende. Nyckelord: Bemötande, framgångsrika hanteringsstrategier, goda relationer, utagerande beteende
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 68
Language swe (iso)
Subject bemötande
framgångsrika hanteringsstrategier
goda relationer
utagerande beteende
Handle http://hdl.handle.net/2043/13366 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics