Tillväxt i småföretag - Utifrån ett medarbetarperspektiv

DSpace Repository

Tillväxt i småföretag - Utifrån ett medarbetarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tillväxt i småföretag - Utifrån ett medarbetarperspektiv
Author Maloku, Fatmir ; Katarina, Klein
Date 2011
English abstract
Abstract Titel: Growth in small businesses Level: Bachelor in Leadership and Organization Authors: Fatmir Maloku & Katarina Klein Realease: Autumn 2011 Advisor: Anders Edvik Problem: Previous studies on growth in small businesses, include how to prepare for an upcoming change and how to best deal with it. However, this is studied from a business perspective. Therefore, there is interest in highlighting employees' experiences. Purpose: The purpose of this study is to gain an understanding of how growth of a small business is perceived from an employee perspective. Design/Methodology/approach: We have chosen to use a qualitative approach and semi-structured interviews of 11 respondents. To answer our question we have used the grounded theory approach. Originality/value/contributions: The Contribution of this paper is the understanding of employees' perceptions of growth in small businesses. Results: The conclusion of this study show that employees at a speech level are in favor of growth, however there are perceived concerns about the changes that it implies for the future. The risk is that growth involves changes that create a more formal and divided company where current corporate culture is not passed on. Further Research It is initially of interest to undertake a comparative study with another company within the same industry. A second proposal is that in the near future return to the company and compare with the response we acquired during the paper. Keywords: Growth, Small businesses, Employee perspective
Swedish abstract
Sammanfattning Titel: Tillväxt i småföretag, utifrån ett medarbetarperspektiv Nivå: Kandidatuppsats i Ledarskap och Organisation III, 15 hp Författare: Fatmir Maloku & Katarina Klein Utgivningsår: Ht 2011 Handledare: Anders Edvik Problemområde: Sammanfattningsvis beskriver tidigare studier kring tillväxt i småföretag, hur man ska förbereda sig inför en kommande förändring och hur man bäst handskas med denna. Dock studeras detta utifrån ett företagsperspektiv. Därför finns det intresse att lyfta fram medarbetarnas upplevelser. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att få en förståelse av hur tillväxt i ett småföretag upplevs utifrån ett medarbetarperspektiv. Uppsatsens bidrag: Bidraget av denna studie är en förståelse av medarbetarnas upplevelser av tillväxt i småföretag.Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats och har använt oss av semi-strukturerade intervjuer på 11 respondenter. Vidare har vi använt oss av tillvägagångssättet grundad teori, för att på lämpligaste sätt besvara vår frågeställning. Resultat: Den röda tråden genom studien är att medarbetarna på en pratnivå är positivt inställda till tillväxten, men man upplever oro inför de förändringar som det innebär för framtiden. Risken är att tillväxt medför förändringar som skapar ett mer formellt och uppdelat företag där nuvarande företagskultur inte förs vidare. Vidare forskning: Det hade till en början varit av intresse att göra en komparativstudie med ett annat företag inom samma bransch. Ett annat förslag är att inom en snar framtid återvända till företaget och jämföra med resultatet som vi har fått idag. Nyckelord: Tillväxt, Småföretag, Medarbetarperspektiv
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Tillväxt, Småföretag, Medarbetarperspektiv
Tillväxt, Småföretag, Medarbetarperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/13371 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics