Utomhuspedagogik för andraspråksinlärning

DSpace Repository

Utomhuspedagogik för andraspråksinlärning

Details

Files for download
Icon
Examensarbetet berör ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhuspedagogik för andraspråksinlärning
Author Lensell, Erik
Date 2012
Swedish abstract
Examensarbetet Utomhuspedagogik för andraspråksinlärning är en kvalitativ studie där jag har intervjuat fyra pedagoger, två lärare och två naturpedagoger. Det har skett genom semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. Dessa har alla medverkat i utbildningsprogrammet Aktiva Ute där ungdomar i åldrarna 16-19 år går en naturvägledarutbildning. Hälften av ungdomarna har svenska som andraspråk. Enligt litteraturen så lär sig elever språk genom samspel med andra kompetenta samarbetspartners. Utomhuspedagogik kan användas för att lära in alla skolans ämnesområden. Det bottnar i synen på att lärande bör ske i ett verklighetsanknutet sammanhang knutet till platsen, där flera sinnen aktiveras. Fokus för min undersökning har varit att ta reda på vad lärare och naturpedagoger anser om de utomhuspedagogiska övningarna ur ett svenska som andraspråksperspektiv samt vad elever och lärare lärt sig. Resultatet visar att lärarna och naturpedagogerna ser stora fördelar med användningen av utomhuspedagogiska övningar. Genom övningarna har elever fått möjlighet att utvecklas socialt och språkligt. De intervjuade tycker att det funnits stor potential att skapa bra lärandesituationer i mötet mellan de båda medverkande elevgrupperna. Informanterna har tyckt det är viktigt att knyta utomhusundervisningen till arbetet i klassrummet. Både naturpedagogerna och lärarna själva uppfattar att lärarna har lärt sig mer om hur man kan arbeta med utomhuspedagogik i sin undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject second language acquisition
outdoor education
andraspråkinslärning
autentiserat lärande
IVIK- lärare
språkintroduktion
naturpedagoger
utomhuspedagogik
svenska som andraspråk
verklighetspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/13392 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics