MUSIKENS INVERKAN PÅ PATIENTER MED DEMENSSJUKDOM

DSpace Repository

MUSIKENS INVERKAN PÅ PATIENTER MED DEMENSSJUKDOM

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title MUSIKENS INVERKAN PÅ PATIENTER MED DEMENSSJUKDOM
Author Matosevic, Sanela ; Welin, Ricardo
Date 2012
English abstract
Background: Dementia involves a serious loss of cognitive ability in a previously healthy person, beyond what can be expected from normal aging. The symptoms of dementia can be mental, physical and / or behavioral and complicate general daily life. At the nursing care of people with dementia, different problems arise as a result of disease reduction of the cognitive abilities of the individual. A calm and safe environment produces the best conditions for good functioning of dementia patients. According to Nightingale has music healing powers and as it is reminiscent of the wind and air positive effect on the disease and partly because it will help a positive caring atmosphere. Purpose: The purpose of this study is to elucidate the effects of music on patients with dementia Method: A systematic literature review was used in this study based on Goodman's seven steps. The result: The music turned out to be an effective method that led to greater cooperation, improved communication and reduced agitation in patients with dementia. Live music gave the best effect, and it proved to be of importance to individualize the music. The music also led to a better relationship between caregivers and dementia patients and thus to better care.
Swedish abstract
Bakgrund: Demenssjukdomar innebär en allvarlig förlust av kognitiv förmåga hos en tidigare frisk person, utöver vad som kan förväntas av normalt åldrande. Symtomen vid demenssjukdom kan vara psykiska, fysiska och/eller beteendemässiga och försvårar allmän daglig livsföring. Vid omvårdnaden av personer med demenssjukdom kan olika problem uppstå till följd av sjukdomens reducering av den kognitiva förmågan hos individen. En lugn och trygg miljö ger bäst förutsättningar för en god funktion hos demenssjuka. Enligt Nightingale har musik helande krafter, dels då det påminner om vinden och luftens positiva effekt på de sjuka och dels då det bidrar till en positiv omsorgsatmosfär. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa musikens inverkan på patienter med demenssjukdomar. Metod: En systematisk litteraturöversikt baserad på Goodmans sju steg. Resultat: Musiken visade sig vara en effektiv metod som ledde till större samarbetsvilja, förbättrad kommunikation och minskad agitation hos patienter med demens. Livemusik gav bäst effekt och det visade sig vara av vikt att individanpassa musiken. Musiken ledde även till en bättre relation mellan vårdgivare och demenspatienter och därmed till en bättre omvårdnad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Musik
Demens
Omvårdnad
Miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/13404 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics