Anhörigas tillfredsställelse med vården på akutmottagningen, empirisk studie med kvantitativ ansats

DSpace Repository

Anhörigas tillfredsställelse med vården på akutmottagningen, empirisk studie med kvantitativ ansats

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Anhörigas tillfredsställelse med vården på akutmottagningen, empirisk studie med kvantitativ ansats
Author Tutkur, Emina ; Westergren, Annika
Date 2009
English abstract
Research on the satisfaction of emergency care has been most focused on the basis of patients’ perspective. Patients seeking emergency care are usually not alone and are often escorted by an accompanying person who may be a family member, a friend, or a carer. The accompanying person’s experience of care is likely to affect the patient’s experience, and thus whether the care, and reception, seems satisfactory. The aim of the study is to explore factors which influence satisfaction with the care in the accompanying person in the emergency department. The method was a survey with crossectional design. The collected data was analyzed by statistical analysis. The result shows that the accompanying person was generally satisfied with the nurse’s care in the emergency department. However, they were not as satisfied with teaching provided by the nurse. Long waiting time, and lack of updating was the factor that had most negative impact on the accompanying persons’ satisfaction. In order to increase the accompanying persons’ satisfaction of care in the emergency department, it is necessary to work for improvement of the patient/ accompanying person teaching and develop and establish a system to enable shorter waiting times.
Swedish abstract
Forskning om tillfredställelse av akutvården har mest fokuserats utifrån patienternas perspektiv. Patienter som söker akutvård kommer oftast inte ensamma utan har någon med sig, en anhörig. Anhörigas erfarenhet av vården kan sannolikt påverka patientens upplevelse och därmed huruvida vården och mottagandet faller till belåtenhet. Syftet med studien är att undersöka faktorer som påverkar tillfredsställelsen med vården hos anhöriga på akutmottagningen. Metoden var en enkätstudie med tvärsnitts design. Den insamlade informationen analyserades genom statistisk analys. Resultat visar att anhöriga på akutmottagningen var överlag tillfreds med den omsorg sjuksköterskan gav dem. Den undervisning de erhöll från sjuksköterskan var de dock inte lika tillfreds med. Långa väntetider och bristen på uppdatering av dessa, är den faktorn som har mest negativt inverkat på de anhörigas tillfredställelse. För att höja anhörigas tillfredställelse av vården på akutmottagningen är det nödvändigt att arbeta för att patient/anhörig undervisning ska förbättras och upprätta ett system som möjliggör kortare väntetider.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject akutmottagning
anhörig
omvårdnad
sjuksköterska
tillfredsställelse
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13409 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics