På spåret i akademiskt lärarskap : Filmprojektet om sjuksköterskeutbildning vid Malmö högskola

DSpace Repository

På spåret i akademiskt lärarskap : Filmprojektet om sjuksköterskeutbildning vid Malmö högskola

Details

Files for download
Icon
Icon
Film
Overview of item record
Publication Report
Title På spåret i akademiskt lärarskap : Filmprojektet om sjuksköterskeutbildning vid Malmö högskola
Author Dychawy Rosner, Irena
Date 2011
English abstract
This report presents the results from a participatory development project that was carried out at the nursing program at Malmö University, Faculty of Health and Society. The project was part of a training-course in leadership and management – an Individual Coaching in Group (ICG) - for leaders/prefects at Malmö University College, which is presented in detail in the introductory part of the report. Furthermore, a subject theory and theoretical elements that are significant for this type of leadership/management in an academic environment is presented as an underlying compass. The overall object of the project was to identify elements pertaining to the development and work of the internationalization process of the nursing program in collaboration with students and colleagues to pursue an educational environment with the level of quality and standards that have been stipulated in the Bologna process (Ds 2004). The operating objective was to develop a program presentation, which would suite an international teaching auditorium within the nursing education. The method used was a project organization that consisted of work teams and various meeting flora. Deming's model (1993) for participatory development work was used to structure the implementation of project processes and the work of making a film about the nursing education. The forming of the project, its structure and processes are rendered in the part of the report where the results are presented. One outcome was a screen adaptation of the nursing education. The film showed that the didactic models of the nursing education contain not only traditional features of the trade but more creative and novel teaching models as well. The project work as such has also visualized how good and prolific collaboration between representa¬tives from the trade, i.e. clinical organizations and prospective employers, and the nursing education, i.e. students and lecturers at Malmö University can be. In conclusion, the project work method of filming the educational work at the nursing program proved encouraging to the people involved to further fuel their discussions and reflections on aims and objectives as well as content of the nursing education per se. An active and prolific participation in the origination and shaping of the educational work by students, the student union, lecturers, instructors/supervisors from the clinics and developers of health care and nursing has lead to their reflecting critically on everyday educational work as much as it has evoked pride in their nursing education. The most successful element of the project management was the nature of its structure, supportive conduct of the involvement of the colleagues as well as its creativity and skills. The project was successful in its amalgamating settings in which the nursing education may be fostered and brought up to date in an academic environment. To purposefully promote a similar integration in the future would provide a powerful investment in terms of improved quality of the nursing education as well as render a positive work environment in which the appointed goals may be achieved. The method of using a project orientated organization is favorable to this direction and will keep the nursing education on track.
Swedish abstract
I denna rapport presenteras resultatet från ett utvecklingsprojekt genomfört vid grundutbildningen till sjuksköterska vid Malmö högskola. Det aktuella projektet ingick som en del i chefsutbildning, Individueal Coaching in Group (ICG) för chefer/prefekter inom Malmö högskola. I rapportens inledande del presenteras chefsutbildningen. Vidare presenteras i bakgrunden de teoretiska element och en områdesteori som har betydelse för utövning av chefskapet i den akademiska miljön. Projektets övergripande syfte var att i samverkan med studenter och medarbetare identifiera faktorer som kan kopplas till utveckling av sjuksköterskeprogrammets arbete med internationalisering och därmed verka för en utbildningsverksamhet med hög kvalitet enligt Bologna processen (Ds, 2004). Det operativa syftet var att utveckla en programpresentation som skulle kunna visas för ett internationellt pedagogiskt auditorium inom omvårdnad. Som metod användes här organisatorisk projektledning av arbetsteam där arbetsinstrumentet bestod av sammanföranden av skilda specialistkompetenser och olika mötesformer. Demings modell (1993) för deltagarbaserat utvecklingsarbete användes för att strukturera genomförandet av projektprocesser och arbete med själva filmatiseringen av sjuksköterskeutbildningen. I rapportens resultatdel återges projektets uppbyggnad, struktur och processer. Projektet resulterade i ett utfall där sjuksköterskeutbildningen återgavs i form av en filmatiserad gestaltning. Arbete med filmatisering visade att utbildningens didaktiska modeller innehåller både traditionella yrkesinslag och mer innovativa modeller för stöd i studentens lärande. Projektarbete har även åskådliggjort ett gott samarbete med avnämarna och blivande arbetsgivare inom de kliniska verksamheterna. De slutsatser som dras av resultatet är att projektarbete med gestaltning av utbildningsverksamheten har stimulerat de inblandande aktörerna till diskussioner och reflektioner kring utbildningens mål och dess innehåll. Aktivt deltagande i ett kreativt skapande kring det pedagogiska arbetet har öppnat deltagarnas förståelse för såväl stolthet kring själva programmet men också till kritiskt reflekterande om det vardagliga pedagogiska arbetet. Den framgångsrika faktorn i ledning av det aktuella projektet visade sig vara själva projektutformningen, dess struktur, stödjande förhållning till medarbetarnas engagemang från ledarens sida samt deltagarnas kreativitet och yrkesskicklighet. Projektet lyckades med att förena olika arenor i den akademiska utbildningsmiljön för sjuksköterskeutbildningen vid Malmö högskola. Att i framtiden målmedvetet verka för en liknande integrering av kunskaper och olika aktörer kan ge en kraftfull satsning på kvaliteten i sjuksköterskeutbildningen samt en positiv arbetsmiljö för att uppnå de uppsatta målen. Slutsatsen är att en projektorienterad organisering kan med fördel användas i den färdriktningen.
Publisher Institutionen för vårdvetenskap, Malmö högskola
ISBN 978-917104-414-3
Pages 69
Language swe (iso)
Subject participatory development projects
screen adaptation
filming
nursing education
filmgestaltning
akademiskt ledarskap
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/13418 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...13418 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics