Värden för framtiden - Utifrån pedagogers perspektiv

DSpace Repository

Värden för framtiden - Utifrån pedagogers perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värden för framtiden - Utifrån pedagogers perspektiv
Author Andersson, Marita ; Nilsson, Sandra
Date 2012
Swedish abstract
I Läroplan för förskolan (Skolverket 2010) står det att barn ska förberedas inför det demokratiska samhällslivet som vuxna med en god värdegrund. Värdegrunden är komplex och tolkningsbar men samtidigt en grundläggande faktor som ska finnas med i förskolans verksamhet. Syftet med undersökningen är att söka kunskap om och förståelse för hur pedagogerna inom förskolan resonerar kring och arbetar för att förbereda barnen för framtiden med värdegrundsfrågor. I vår undersökning har vi gjort kvalitativa intervjuer med sju pedagoger från två förskolor. Vi fått fram att värdena ansvar, respekt, empati och frihet är det som våra informanter värnar om. Vår slutsats är att av de värden vi har fått fram i vår undersökning, är respekt den som väger tyngst. Respekten till varandra och till den värld barnen kommer att växa upp i och ta hand om i ett senare skeede är en viktig del i förskoleverksamheten. Förmågan att vägleda barnen är en viktig del i värdegrundsarbetet. Genom att vara en god förebild som barnen kan anamma samt lyssna och uppmärksamma barnen val kan pedagogerna visa barnen den rätta vägen och förebreda dem för framtiden.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject ansvar
demokrati
förskola
inflytande
pedagogers roll
respekt
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/13438 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics