Hur pedagoger i förskolan arbetar för att stimulera barns intresse för skriftspråk

DSpace Repository

Hur pedagoger i förskolan arbetar för att stimulera barns intresse för skriftspråk

Details

Files for download
Icon
Examensarbete 15 hp
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur pedagoger i förskolan arbetar för att stimulera barns intresse för skriftspråk
Author Ouhidan, Azra
Date 2012
Swedish abstract
Studien är en kvalitativ undersökning på tre olika förskolor. Syftet är att undersöka hur fem förskollärare och en barnskötare arbetar med att stimulera intresset för skriftspråk hos förskolebarn i åldrarna 1-6 år, hur dessa pedagoger upplever att barn lär sig samt vilka tankar de har kring barnens intresse för skriftspråk. Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer med pedagogerna. Studien visar att pedagogernas arbetssätt skiljer sig åt men att det även finns likheter i hur pedagoger upplever att barn lär sig. Arbetet med skriftspråk sker inte enbart genom planerade aktiviteter utan det genomsyrar hela verksamheten. Resultat i den här studien visar att de skriftspråkliga aktiviteter som förekommer sker i vardagssituationer. Det kommer in naturligt i verksamhetens olika rutiner, t.ex. vid sagoläsning, läsande av barnens egna namn, arbete med språk- och sagopåsar, arbete genom barnens teckningar och ofta i de dagliga dialogerna mellan barn och pedagoger. Pedagogerna arbetar utifrån hur de uppfattar att barnen lär sig samtidigt har pedagogerna olika uppfattningar kring barns intresse för skriftspråk. Tidigare forskning visar att det inte finns bara ett korrekt arbetssätt som alla ska följa, istället läggs vikt vid individanpassad undervisning och skriftspråkliga aktiviteter som inom verksamheten bör förekomma i naturliga och meningsfulla sammanhang.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
förskola
intresse
skriftspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/13457 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics