När orden inte räcker till - Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med långvarig smärta och annat modersmål

DSpace Repository

När orden inte räcker till - Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med långvarig smärta och annat modersmål

Details

Files for download
Icon
Final version
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title När orden inte räcker till - Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med långvarig smärta och annat modersmål
Author Paulnitz, Katarina ; Swahn, Sanne
Date 2012
English abstract
Background: Chronic pain is a common phenomenon which can cause problems both for the individual and society. Research is showing that patients with different mother tongue may be likely to receive inadequate care. Society is becoming increasingly multicultural and nurses frequently encounter patients who do not have Swedish as their mother tongue. Aim: To examine the nurses’ experiences to identify, assess, treat and evaluate chronic pain in patients with different mother tongue. Method: A qualitative interview study with semi-structured interview guide. Eight individual interviews were conducted with nurses at a medical ward. The method of analysis was a qualitative content analysis after Burnard (1991). Results: The eight nurses experienced that it was more difficult and took longer time to relieve pain in these patients. Body language, relatives, colleagues and professional interpreters were used to facilitate pain relief. Cultural mindset, background and socioeconomic status were perceived to affect patients' attitudes to pain and their ability to adequate pain management. Organizational aspects as time constraints, lack of interpreter availability and lack of continuity could complicate the process of pain relief. A holistic approach in which nurses sought to see the individual was emphasized. Good cooperation with colleagues and other professions was a key element in the nurses’ work. Conclusion: Defined and developed guidelines can improve the process of pain relief in patients with chronic pain and different mother tongue. A suggestion for a list of tools is presented.
Swedish abstract
Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt fenomen som kan orsaka problem för både individen och samhället. Forskning finns som visar att patienter med annat modersmål kan riskera att erhålla otillräcklig vård. Samhället blir allt mer mångkulturellt och sjuksköterskor möter ofta patienter som inte har svenska som modersmål. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att identifiera, bedöma, behandla samt utvärdera långvarig smärta hos patienter med annat modersmål. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide. Åtta enskilda intervjuer genomfördes med sjuksköterskor på en medicinavdelning. Analysmetoden var en kvalitativ innehållsanalys efter Burnard (1991). Resultat: De åtta sjuksköterskorna upplevde att det var svårare och tog längre tid att smärtlindra dessa patienter. Kroppsspråk, anhöriga, kollegor och professionella tolkar användes för att underlätta smärtlindringen. Kulturella tankesätt, bakgrund och socioekonomisk status upplevdes kunna påverka patienternas inställning till smärtstillande samt deras möjlighet till fullgod smärtbehandling. Organisatoriska aspekter som tidsbrist, bristande tolktillgänglighet och otillräcklig kontinuitet kunde komplicera arbetet med smärtlindringen. Ett holistiskt synsätt där sjuksköterskorna eftersträvade att se individen betonades. Det goda samarbetet med kollegor och andra professioner var en betydelsefull del i sjuksköterskans arbete. Slutsats: Klara utarbetade riktlinjer kan förbättra arbetet med smärtlindring hos patienter med långvarig smärta och annat modersmål. Förslag på en lista med hjälpmedel presenteras.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
Kultur
Långvarig smärta
Omvårdnad
Sjuksköterskor
Handle http://hdl.handle.net/2043/13463 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics