Demokrati i förskolan - En studie om pedagogers föreställningar om barns delaktighet och inflytande

DSpace Repository

Demokrati i förskolan - En studie om pedagogers föreställningar om barns delaktighet och inflytande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Demokrati i förskolan - En studie om pedagogers föreställningar om barns delaktighet och inflytande
Author Frank, Maria ; Hansen, Alexandra
Date 2012
English abstract
This work is about teachers' beliefs about children's competence and how it affects the work of democracy in preschool. The new curriculum places great emphasis on children's influence. Still, there is very little research on children's influence in preschool which aroused our interest. The aim is to gain an insight into how teachers look at the concepts of democracy, participation and influence and how it characterizes the educational work. We also want to get an insight into how teachers' views on children affect this work. We interviewed eight teachers from different departments in the same preschool. Results indicate that all educators see children as competent and that they have the right to influence, but in practice most examples of how children can influence only within certain limits and that there are teachers who set the limits.
Swedish abstract
Detta arbete handlar om pedagogers föreställningar om barns kompetens och hur det påverkar arbetet med demokrati i förskolan. I den nya läroplanen läggs stor vikt vid barns inflytande. Trots det finns det mycket lite forskning om just barns inflytande i förskolan vilket väckte vårt intresse. Syftet är att få en inblick i hur pedagoger ser på begreppen demokrati, delaktighet och inflytande och hur det präglar det pedagogiska arbetet. Vi vill även få en inblick i hur pedagogers syn på barn påverkar detta arbete. Vi har intervjuat åtta pedagoger ifrån olika avdelningar på samma förskola. Resultatet visar att samtliga pedagoger ser barn som kompetenta och att de har rätt till inflytande, men i praktiken visar de flesta exempel på hur barnen får inflytande endast inom bestämda ramar och att det är pedagogerna som sätter gränserna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject förskola
delaktighet
demokrati
inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/13556 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics