Språket som en svårighet i vården- en litteraturstudie om språkbarriärer i vården

DSpace Repository

Språket som en svårighet i vården- en litteraturstudie om språkbarriärer i vården

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språket som en svårighet i vården- en litteraturstudie om språkbarriärer i vården
Author Anderberg, Annika ; Andersson, Jean
Date 2012
English abstract
Background: Immigration is steadily increasing to Sweden and one consequence is that more and more people speak a language other than Swedish. Thus, difficulties with language barriers and cultural differences occur in health care. It is the nurse’s responsibility to provide sufficient information to the patient and see to that the patient can understand the information given and grant consent for care and treatment. When nurse and patient do not share a common language, how do we know if the information given has been received by the patient and whether the patient receives the best possible care that meets each individual needs? Aim: To highlight the language barriers in health care. Method: Literature review made after inspiration of Goodman's seven steps with database searches in PubMed and CINAHL. Results: Three main themes and five subthemes were identified; the main themes were quality of care, interpreter use and strategies for better communication. The results suggested that an effective communication between health professionals and patients were crucial to achieve a good health care quality. A recurring problem for both health professionals and patients were the patients need for information. Too little and incomplete information led to misunderstanding, incorrect treatment and poor compliance. The result showed that families are used instead of a professional interpreter whenever possible to overcome language barriers and that this could be seen as both positive and negative. Results also highlighted that an interpreter was not always used, partly because limited access of an interpretation, financial costs and lack of knowledge about using professional interpreters.
Swedish abstract
Bakgrund: Invandringen till Sverige ökar stadigt och en konsekvens av detta är att allt fler människor talar ett annat språk än svenska. Därmed kan svårigheter med språkliga barriärer och kulturella skillnader uppstå inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan ska ansvara för att tillräcklig information går fram till patienten och att patienten kan förstå informationen och medge samtycke om vård och behandling. Då det inte finns något gemensamt språk mellan sjuksköterska och patient, hur vet man då att informationen har gått fram och att patienten får bästa möjliga vård efter individuella behov? Syfte: Att belysa språkbarriärer i vården. Metod: Litteraturstudie gjord med inspiration av Goodmans sju steg med databassökning i PubMed och CINAHL. Resultat: Tre huvudteman och fem subteman identifierades, huvudteman var vårdkvalitet, tolkanvändning och strategier för bättre kommunikation. Resultatet visade att en välfungerande kommunikation mellan vårdpersonal och patient är avgörande för att en god vårdkvalitet ska uppnås. Ett återkommande problem för både vårdpersonal och patienter var behovet av information, för lite och bristfällig information ledde till missförstånd, felaktiga behandlingar och dålig compliance. I resultatet framkom att anhöriga används istället för en professionell tolk då möjligt för att överkomma språkbarriärerna. Vilket både kan vara positivt och negativt. Att tolk inte alltid används kunde bero på bristande tillgång till tolk, kostnader och brist på kunskap om tolkanvändning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Kommunikation, Omvårdnad, Språkbarriärer, Svårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/13624 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics