Kreativ frågeställning i slöjdens teoretiska delar

DSpace Repository

Kreativ frågeställning i slöjdens teoretiska delar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kreativ frågeställning i slöjdens teoretiska delar
Author Witting, Claes
Date 2012
English abstract
This study focuses on an attempt to formulate the query templates for reflection on the subject crafts under Creative Issue, an element from a structure called LIP, Solution Oriented Education. This is to give students opportunities to the method's process questions (open questions) to reflect on the whole craft process and the newly acquired knowledge. LIP is really to ensure that a comprehensive approach that targets deviations from standards and anti-social behavior, such as disruption of order in the classroom, talk, "nonsense" and so on. The work is a qualitative empirical study of students' planning and reflection before and after the craft project and the survey takes place entirely in the daily lives of pupils and teachers moving in. The work also touches on crafts "tacit knowledge" and nonverbal learning that makes it difficult for both students and teachers to describe and explain what happened in a craft process. The results show that LIP stimulates and encourages reasoning and creativity, as well as provide opportunities to transform hand knowledge of language, thought process and a solution-oriented approach in woodworking when the right conditions are given.
Swedish abstract
I detta arbete studeras ett försök att formulera frågemallar för reflektionsarbete i ämnet slöjd enligt Kreativ Frågeställning, ett moment ur en metod kallad LIP, LösningsInriktad Pedagogik. Detta för att ge eleverna förutsättningar att med metodens processfrågor (öppna frågor) kunna reflektera över hela slöjdprocessen och nyvunna kunskaper. LIP är egentligen att se som ett övergripande förhållningssätt som riktar sig mot avvikelser mot normer och osociala beteenden, till exempel störande av ordning i klassrummen, prat, ”trams” och så vidare. Arbetet är en kvalitativ empirisk undersökning av elevers planering och reflektionsarbete före och efter slöjdprojekt och undersökningen sker helt och hållet i den vardag elever och lärare rör sig i. Arbetet berör också slöjdens ”tysta kunskap” och ordlösa lärande som gör att det kan vara svårt både för elev och lärare att beskriva och berätta vad som hänt i en slöjdprocess. Resultatet visar att LIP stimulerar och främjar resonemang och kreativitet, samt ger förutsättningar att kunna omvandla handens kunskaper till språk, processtänkande och ett lösningsinriktat förhållningssätt i slöjden om rätt förutsättningar ges.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject : Kreativ Frågeställning, Processfrågor, Lösningsinriktad Pedagogik
Kreativ Frågeställning, Processfrågor, Lösningsinriktad Pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/13647 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics