Med betoning på yrkesvägledning- en undersökning av studie- och yrkesvägledares syn på sin roll, entreprenörskap och kompetensutveckling

DSpace Repository

Med betoning på yrkesvägledning- en undersökning av studie- och yrkesvägledares syn på sin roll, entreprenörskap och kompetensutveckling

Details

Files for download
Icon
Examensarbete, ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Med betoning på yrkesvägledning- en undersökning av studie- och yrkesvägledares syn på sin roll, entreprenörskap och kompetensutveckling
Author Franklin, Caroline ; Hagström, Marie
Date 2012
Swedish abstract
I arbetet har undersökts hur studie- och yrkesvägledare som vägleder vuxna, ser på sin roll i dagens föränderliga samhälle och om de anser sig ha tillräckligt med kompetens inom den nya tidens arbetsliv, med betoning på kunskaper om entreprenörskap. Dessutom hur kompetensutvecklingen kring arbetslivskunskap sker på respektive arbetsplats. Resultatet visade att informanterna i likhet med Castells utgångspunkter i teorin om nätverkssamhället, menade att nätverkande är det vanligaste sättet att ta in ny kunskap. Informanternas syn på vägledarrollen är att den är en viktig funktion i dagens samhälle då vuxna och ungdomar behöver allt mer stöttning och navigeringshjälp när de står inför valsituationer kopplade till studier och yrkesliv. Gällande möjligheterna till kompetensutveckling inom arbetslivsfrågor framhöll alla informanter att de regelbundet har möjlighet att utvecklas på sin arbetsplats men de förespråkar ett ökat utbyte med näringsliv och organisationer som förbättringsåtgärd. Det visade sig att flera av våra informanter själva varit egenföretagare och därför hade goda kunskaper kring entreprenörskap och vad det innebär. Slutsatsen av undersökningen är att vägledares kompetenskrav har förändrats i samklang med nätverkssamhällets framväxt. I kunskapsorienterade organisationer likt de som informanterna arbetar inom krävs, i enlighet med Ellströms kompetenskomponentteori att individer är metakognitiva. Genom metakognition kan de reflektera över hur de tar in information och därefter använda kunskapen medvetet vilket främjar livslångt lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesvägledare
arbetslivsförändringar
livslångt lärande
kompetensutveckling
entreprenörskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/13655 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics