Praktik i arbetslivet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Praktik i arbetslivet
Author Nilsson, Nina ; Thuresson, Mikaela
Date 2012
Swedish abstract
Ämnesvalet i den här undersökningen handlade om årskurs 9 elevers genomförda praktik i arbetslivet. Praktiken på den utvalda grundskolan organiseras i dagsläget under benämningen Omvärldskunskap och innebär totalt 5 dagars praktik inom kommunala verksamheter. Syftet med undersökningen var att studera årskurs 9 elevers uppfattningar om betydelsen av sin genomförda praktik i arbetslivet mot bakgrund att de har färre antal praktikdagar. Den övergripande frågeställning var: vilka uppfattningar har eleverna om sin genomförda praktik i arbetslivet? Vi valde att precisera våra frågeställningar av anledningen att dessa växte fram utefter genomgången av den tidigare forskningen. Våra preciserade frågeställningar var: i vilken grad uppfattar eleverna praktiken i arbetslivet som värdefull och i vilken grad uppfattar eleverna praktiken i arbetslivet som problematisk? De teoretiska begrepp som vi använde oss av i analysen var: förväntningar, uppmuntran, reflektion och lärande. Vi genomförde undersökningen på en grundskola där samtliga närvarande årskurs 9 elever fick besvara en enkät med påståenden med fasta svarsalternativ. Eleverna i vår undersökning uppfattade praktiken både som värdefull och problematiskt. Eleverna uppfattade t.ex. att de fått en inblick i arbetslivet samt varit delaktiga i arbetet på sin praktikplats. På samma gång uppfattade de inte att de hade fått känna sig vuxna och att praktiken inte hade varit till någon hjälp inför kommande gymnasieval.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Prao
Praktik
Omvärldskunskap
Studie- och yrkesorientering
Handle http://hdl.handle.net/2043/13656 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics