Möjligheter och hinder vid vägledning av kvinnor med akademisk utbildning som studerar på SFI

DSpace Repository

Möjligheter och hinder vid vägledning av kvinnor med akademisk utbildning som studerar på SFI

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Möjligheter och hinder vid vägledning av kvinnor med akademisk utbildning som studerar på SFI
Author Liedholm, Eva
Date 2012
Swedish abstract
Studiens syfte är att ge fördjupad kunskap inom studie- och yrkesvägledningen gentemot kvinnor som kommer från länder utanför Europa och som har en akademisk utbildning med sig till Sverige. Studien utgår från att kvinnorna går på SFI. Undersökningen är utformad utefter både vägledarperspektiv och sökandeperspektiv. De centrala frågorna i studien belyser den konkreta vägledningen, svårigheter och möjligheter samt motivation och ambition. Den senare delen av studien berör frågan om cooling down, det vill säga om de sökande upplever att deras ambitioner blir dämpade eller modifierade. De teoretiska utgångspunkterna som valts är dels en karriärteori som benämns som CIP - Cognitive Information Processing. Denna teori upptar självkännedom och kännedom om vilka möjligheter som finns. Teorin behandlar också beslutfattandet och hur det interagerar med självkännedomen och kännedom om olika möjligheter. Ytterligare en teori finns med, en kristeori. Eftersom kvinnorna i studien kommer från krigsdrabbade länder och lämnat det invanda bakom sig passar kristeorin då teorin behandlar effekterna av en sådan kris och påvisar att beteenden har en sina orsaker. Empirin har gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer i form av semistrukturerade intervjuguider. Resultatet som framkommit från denna undersökning stärker delvis den tidigare forskningen. Språket är ett centralt problem både ur vägledarnas perspektiv och ur de sökandes perspektiv, såsom tidigare forskning också påvisar. I frågan om det finns en cooling down- effekt finns det inga klara indikationer på att detta förekommer och det finns vidare beskrivet i analysen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject cooling down
kultur
motivation
språk
studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13659 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics