1-till-1-datorer i skolan – ett nytt arbetssätt

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title 1-till-1-datorer i skolan – ett nytt arbetssätt
Author Törngren, Linus ; Norberg, Fredrik
Date 2012
Swedish abstract
I denna studie söker vi svar på vilka föreställningar som finns kring 1-till-1-datorer. Vad vet man och vad tror man sig veta? Vilka problem förutser man vid införande av 1 till 1-datorer? Vilka är motiven bakom införandet och de uppfattade vinsterna av 1-till-1- datorer? Fyra personer med olika anknytning till 1-till-1-projekt har intervjuats i en öppen samtalsform i syfte att få ett kvalitativt resultat. Intervjuerna har sedan analyserats med metoden kvalitativ innehållsanalys. De teman och vissa av de kategorier som framkom efter denna analys har sedan diskuterats vidare tillsammans med observation som författarna gjort i sin yrkesroll som gymnasielärare. Resultatet av intervjuerna visar att våra intervjupersoner tänker mycket kring risker och möjligheter samt nya sätt att arbeta. Det uttrycks stor oro inför den förändring som ett 1-till-1-projekt innebär samtidigt som man har positiva förväntningar. Verkligheten är väldigt komplex och utvecklingen går snabbt framåt vilket gör att det är svårt att med enkla samband beskriva den förändring som skett och hur den påverkar undervisningen i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject 1-till-1
1:1
datorer
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13672 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics