Lärarnas förändrade villkor under den svenska skolans decentralisering

DSpace Repository

Lärarnas förändrade villkor under den svenska skolans decentralisering

Details

Files for download
Icon
A student essay in ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarnas förändrade villkor under den svenska skolans decentralisering
Author Åkesson, Daniel
Date 2012
English abstract
This paper examines the consequences of the decentralization of the Swedish school system since the early 1990’s until the beginning of 2012. The main purpose of this paper is to examine how the change influenced the working environment for the teachers. Focus has been on three specific areas regarding the teacher’s wage, working hours and task assignments. The main question for this paper is as follows: How has the decentralization since the early 1990’s to the early 2012 of the Swedish public school system, developed with regard to wages, working hours and task assignments – and what impact has it had on the teachers? Material for this paper has been gathered from interviews from two teachers and two headmasters who has been working in the school before and after it was decentralized and from collective bargaining contracts between the public school employers and the two main trade unions for teachers in Sweden, Lärarförbundet and Lärarnas Riksförbund. Every contract has been examined with regards to the three main areas to be examined and the results from these has been cross-referenced with the answers from the interviews to create what could be described as a chronicle of the decentralization of the Swedish school system. The paper concludes with a discussion that states that since the decentralization three visible trends are shown. First the teachers has had a very low wage increase in comparison with other fields of work with a similar length of education, second they have lost some of their former independence when it comes to the possibility to control their own working hours and third, their main purpose in school has moved from “teaching students” to “planning work together with the students and work as an educational leader”. The author argues that by creating more career steps for teachers, giving the teachers more clear directives on what they should do on their working hours and by changing back the teachers purpose to start teaching students again, would lead to both higher wages and status and a better working environment for the teachers in Sweden.
Swedish abstract
Denna uppsats undersöker konsekvenserna av den svenska skolans kommunaliseringen under perioden tidigt 1990 - tal till början av 2012. Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka hur arbetsförhållandena har förändrats för lärarna samt ge förslag på hur rådande system kan förbättras. Tre olika områden har undersökts närmre; förändringen av lärarnas lönenivå, lärarnas arbetstid och lärarnas arbetsuppgifter. Den rent konkreta frågeställningen i uppsatsen är: Hur har den kommunala skolan utvecklats när det gäller lönenivå, arbetstid och arbetsuppgifter och vilka konsekvenser har det fått för lärarna under perioden början av 1990-talet fram till början av 2012? Material till detta arbete har hämtats ifrån intervjuer med två rektorer och två lärare som har arbetat i skolan före, under och efter kommunaliseringen, samt de kollektivavtal som slutits mellan den offentliga skolans arbetsgivare och de två största fackförbunden för lärare, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, under den undersökta tidsperioden. Fokus på undersökningen av avtalen har varit på de tre tidigare nämnda huvudområdena och resultaten av dessa undersökningar har sedan jämförts med de utsagor som framgått i intervjuerna med lärarna och rektorerna. Uppsatsen avslutas med en diskussion där det framgår att tre tydliga linjer kan skönjas när det gäller den svenska skolans kommunalisering. Till att börja med så har lärare haft en väldigt låg ökning av lönenivån i jämförelse med många andra yrkeskategorier med en likartad längd på utbildningen, vidare har lärarnas självständighet gällande kontroll av den egna arbetstiden minskat i omfattning och slutligen har lärarnas uppdrag ändrats från att handla om att "undervisa elever" till att "planera arbete tillsammans med elever och arbeta som en pedagogisk ledare". Författaren till uppsatsen argumenterar för att en ökning av antalet karriärsteg för lärare, ett förtydligande av hur och till vad arbetstiden ska användas, samt en återgång till det läraruppdrag som handlade om att "undervisa eleverna", skulle leda till högre lönenivåer och status samt en generell ökning av lärarnas arbetsvillkor i Sverige.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 67
Language swe (iso)
Subject decentralization
teachers
wages
working assignments
working hours
Handle http://hdl.handle.net/2043/13689 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics