Från förskola till förskoleklass - Förskollärares uppfattning om delaktighet för barn i svårigheter

DSpace Repository

Från förskola till förskoleklass - Förskollärares uppfattning om delaktighet för barn i svårigheter

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från förskola till förskoleklass - Förskollärares uppfattning om delaktighet för barn i svårigheter
Author Waltscheff, Kerstin
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare inom förskoleverksamheten och i förskoleklass tänker kring begreppet delaktighet utifrån barn i behov av stöd. I studien undersöks också hur de uppfattar barnens delaktighet i respektive verksamhet och vid övergången från förskola till förskoleklass. Forskningsansatsen är fenomenografiskt inspirerad och studien har tolkats utifrån tidigare forskningsresultat och ett sociokulturellt perspektiv. En kvalitativ metod användes i form av semistrukturerade intervjuer. Totalt sex förskollärare intervjuades och deras svar transkriberades och kategoriserades utifrån frågeställningarna i studien. Resultatet visar att förskollärarna framförallt definierar delaktighet som möjlighet att få påverka och medbestämmande. Pedagogerna anpassar i verksamheten och miljön för att möta variationen av barn och möjliggöra för alla att vara delaktiga i ett inkluderande perspektiv. Som hinder för att främja barns delaktighet anges tiden, men även pedagogernas förutsättningar och förhållningssätt nämns. Resultatet visar också att samtliga förskollärare menar att samverkan mellan verksamheterna är viktig, speciellt med tanke på övergången från förskola till förskoleklass. Ingen av förskollärarna i undersökningen uppfattar att barn i behov av stöd är delaktiga och att deras perspektiv beaktas i den processen, som det är idag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 49
Language swe (iso)
Subject delaktighet
förskola
förskoleklass
svårigheter
övergång
Handle http://hdl.handle.net/2043/13721 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics