Lika barn leka bäst

Details

Files for download
Icon
Magisteruppsats
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Lika barn leka bäst
Author Holmberg, Agneta
Date 2012
Swedish abstract
Denna fallstudie är en undersökning om lärande vid arbetsplatsförlagd undervisning i den yrkesförberedande gymnasieskolan. Undersökningens syfte vara att studera hur samspelet mellan handledare och elev påverkar elevens lärande, vad handledaren ser som viktigt att bedöma och vilken betydelse elevens egen drivkraft och intresse har för utfallet. Informationen samlades in via systematiska observationer, anteckningar, samtal, ostrukturerade intervjuer, analys av både muntliga och skriftliga omdömen samt elevers loggböcker. Undersökningens slutsatser handlar i stort om att ett bra samspel mellan handledare och elev är en absolut avgörande faktor för att ett lärande ska ske och att handledaren formulerar ett omdöme. Vidare handlar det om att utformandet av och innehållet i omdömet står i relation till både elevens och handledarens egen drivkraft och intresse för vald yrkesinriktning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Drivkraft
Elev
Handledare
Intresse
Lärande
Omvärld
Samspel
Yrkesförberedande utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13755 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics