Åtgärdsprogram- ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv

DSpace Repository

Åtgärdsprogram- ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Åtgärdsprogram- ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv
Author Jarnlo, Jesper
Date 2012
English abstract
Title: Action programs- from a critical discourse analysis perspective Author: Jesper Jarnlo Examiner: Kristian Lutz The purpose of the study was to examine the wording that educators use in action programs, and which consequences this can have for the pupils who are judged to be in need of special support. The two research questions dealt with how the wording that is used in the action programs affects the view that is taken of the pupils who are judged to be in need of special support, and which discourses could be identified on the basis of my approach. A critical discourse analysis was performed on 29 action programs that were collected from one school. All of the action programs were written in a template that was new for the school. It was possible to see a clear connection between the wording of the template, and the wording of the new Education Act. The action programs were studied on the basis of two grammatical concepts; modality and transitivity. My interpretation of the results showed that, to a large extent, the wording lacked active subjects. The expectations that were placed on the pupils were in many cases intended to get them to adapt to what is seen as being normal. The same wording occurred in several action programs, which indicated that the educators used some kind of template, crib or quick reference guide. Four different discourses became apparent: the normality discourse; the expert discourse; the hegemonic discourse; and the knowledge discourse. The conclusion was that all of these existed in the discursive practice, but that the normality discourse was dominant.
Swedish abstract
Titel: Åtgärdsprogram- ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Författare: Jesper Jarnlo Typ av arbete: Examensarbete, avancerad nivå (15hp) Handledare: Lisbeth Ohlsson, Examinator: Kristian Lutz Program: Specialpedagogprogrammet, Malmö högskola Syftet med studien var att titta på hur pedagoger formulerar sig i åtgärdsprogram och vilka konsekvenser det kan få för elever som bedöms att vara i behov av särskilt stöd. De två frågeställningarna behandlade hur formuleringarna i åtgärdsprogrammen påverkar synen på elever som bedöms att vara i behov av särskilt stöd och vilka diskurser det gick att identifiera utifrån mitt angreppssätt. En kritisk diskursanalys gjordes på 29 åtgärdsprogram hämtade från en skola. Alla åtgärdsprogram var skrivna i en, för skolan, ny mall. Det gick att se tydliga kopplingar mellan mallens utformning och formuleringarna i den nya skollagen. Åtgärdsprogrammen studerades utifrån två grammatiska begrepp, modalitet och transitivitet. Resultatet tolkade jag som att det i stor utsträckning saknades aktiva subjekt i formuleringarna. De förväntningar som fanns på eleverna syftade många gånger till att få dem att anpassa sig till vad som ansågs vara normalt. Samma formuleringar kom igen i flera åtgärdsprogram vilket indikerade att det fanns någon form av mall eller lathund som pedagogerna använde sig av. Fyra olika diskurser utkristalliserade sig; normalitetsdiskurs, expertdiskurs, hegemonisk diskurs och kunskapsdiskurs. Slutsatsen var att de alla existerade i den diskursiva praktiken men att det var normalitetsdiskursen som var den dominerande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject åtgärdsprogram
kritisk diskursanalys
diskurs
identitet
makt
Handle http://hdl.handle.net/2043/13775 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics