Vårdkvalitet - en fråga om tid hos sjuksköterskor

DSpace Repository

Vårdkvalitet - en fråga om tid hos sjuksköterskor

Details

Files for download
Icon
Vårdkvalitet - en ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vårdkvalitet - en fråga om tid hos sjuksköterskor
Author Nerheden, Emilie ; Andersson, Victoria
Date 2012
English abstract
It is common knowledge that the work environment of nurses is unsatisfactory. Stress is a commonly occurring in the workplace, especially among health professionals. There are laws and regulations that must be followed to ensure the realization of a good work environment and high quality care, nevertheless, there are shortcomings in the health care. The purpose of this study was to describe how quality of care is affected by high workloads and stress among nurses. Literature search was made in PubMed, Cinahl and Psyc-INFO. The articles would highlight the quality of care in relation to high workload and stress among nurses and include opinions from nurses and patients in hospital. This literature review includes ten scientific articles, five qualitative and four quantitative, as well as an article relating to both the qualitative and quantitative approach. The results show that high workloads and stress lead to insufficient time for nurses to deliver patient-centered care, resulting in negative implications for the quality of care. These implications were found to be: deficiencies in medicine management and documentation, being forced to prioritize, being emotionally inadequate and deficiencies in practical caring.
Swedish abstract
Det är inget nytt att arbetsmiljön för sjuksköterskor inte är tillfredsställande. Stress är ett vanligt förekommande i arbetslivet, främst hos vårdpersonal. Det finns lagar och föreskrifter som måste följas för att en god arbetsmiljö och hög vårdkvalitet skall kunna uppfyllas, trots det finns det brister inom hälso- och sjukvårdens verksamhet. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur vårdkvalitet påverkas av hög arbetsbelastning och stress hos sjuksköterskan. Litteratursökning gjordes i PubMed, Cinahl och Psyc-INFO. Artiklarna skulle belysa vårdkvalitet i relation till hög arbetsbelastning och stress hos sjuksköterska och innefatta åsikter från sjuksköterskor och patienter inom slutenvård. Denna litteraturstudie innefattar tio vetenskapliga artiklar varav fem kvalitativa, fyra kvantitativa samt en artikel av både kvalitativa och kvantitativ ansats. Resultatet visar att hög arbetsbelastning och stress leder till för lite tid för sjuksköterskor till patientnära vård och det har konsekvenser för vårdkvaliteten. Dessa konsekvenser visade sig vara: brister i läkemedelshantering och dokumentation, att tvingas prioritera, att emotionellt inte räcka till samt brister i det praktiska vårdandet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject arbetsbelastning
litteraturstudie
patientpåverkan
patientsäkerhet
sjuksköterska
stress
vårdkvalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13791 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics