Rättvis bedömning? Några gymnasieelevers uppfattningar om bedömning och betygsättning

DSpace Repository

Rättvis bedömning? Några gymnasieelevers uppfattningar om bedömning och betygsättning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rättvis bedömning? Några gymnasieelevers uppfattningar om bedömning och betygsättning
Author Forss, Annika
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med studien var att få inblick i hur arbetet med rättvis bedömning och betygsättning kan gestaltas i gymnasieskolan ur ett elevperspektiv. Fem elever från fyra gymnasieskolors studieförberedande program intervjuades. Resultatet visade för det första att tre olika bedömningsformer kan urskiljas: 1) Summativ bedömning; 2) Summativ bedömning med formativa inslag; 3) Formativ bedömning. För det andra sker för de flesta av eleverna ingen större involvering i bedömningsprocessen: eleverna blir bedömda. För det tredje anser de flesta av eleverna att den återkoppling de får av läraren är bristfällig och otillräcklig. De efterfrågar feedback av mer utförlig och konkret karaktär. För det fjärde efterfrågar eleverna en mer rättvis bedömning i linje med formativ bedömning. I den avslutande diskussionen relateras resultatet i relation till konsekvenser för lärandet samt kvalitativ/rättvis bedömning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 59
Language swe (iso)
Subject bedömning, betygsättning, formativ bedömning, gymnasieelever, svenskämnet, summativ bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13814 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics