Gymnasielärares uppfattningar om internet i klassrummet i ett digitalt mediesamhälle

DSpace Repository

Gymnasielärares uppfattningar om internet i klassrummet i ett digitalt mediesamhälle

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasielärares uppfattningar om internet i klassrummet i ett digitalt mediesamhälle
Author Nordling, Susanna ; Sersam, Hanna
Date 2012
Swedish abstract
Nordling, S. & Sersam, H. (2012). Gymnasielärares uppfattningar om internet i klassrummet i ett digitalt mediesamhälle (Views on Internet in the Classroom by Secondary School Teachers in a Digital Media Society). Lärarutbildning 90 hp, distans, Malmö högskola. Syftet med följande arbete är att få en bild av hur lärare idag kan uppfatta och resonera kring den allt mer påtagliga närvaron av internet i klassrummen. Syftet är också att undersöka i vilken utsträckning dessa lärare har anpassat sin undervisning till att tillgängligheten av information och sättet att kommunicera har ändrats genom tillgången till internet. Arbetet ger också en översikt av forskning på området internetanvändande i samhället och skolan. Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att: Lärare ser internettillgången från skolan som begränsad och att eleverna har ständig tillgång via sina privata smartphones. Närvaron av internet kan uppfattas som en tillgång för undervisning och skolarbete och/eller som ett störningsmoment. Lärarna i undersökningen uppfattar ungdomars internetanvändande som i första hand underhållning som inte är skolrelaterad. När det handlar om skolarbete, ser flera lärare att eleverna inte har tillräcklig kompetens för att kunna söka rätt och vara källkritiska på internet. Att undervisningen har påverkats av internet är tydligt men på vilket sätt varierar från att uppfatta det som ett revolutionerande inslag som förändrar lärarrollen till att se det som ett hot mot fokus och ordning. I den nya lärarroll som behöver utvecklas uppfattar lärarna att det behövs nya tekniska kunskaper liksom nya sätt att lära sig hantera navigering på internet. De lärare som har en uppmuntrande skolledning och nya iPads ter sig mer positiva till att vilja utveckla sin undervisning med internet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject digitala verktyg
gymnasiet
internet
iPad
klassrum
mediesamhälle
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13830 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics