Patientdelaktighet - ur ett patientperspektiv

DSpace Repository

Patientdelaktighet - ur ett patientperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Patientdelaktighet - ur ett patientperspektiv
Author Marinkovic, Silvia ; Tjernberg, Susanna
Date 2012
English abstract
Background: Today, there are increasing demands for nurses to involve patients in health care, both from the patients themselves and by laws and regulations. Knowledge of what patients perceive as important for participation and may increase the nurse's ability to meet these requirements. At present there is no uniform definition of patient participation and therefore there is a need for more research about this subject. Purpose: The purpose of this was to highlight experiences of the care received in relation to important aspects of patient involvement in patients nursed at an orthopedic clinic. Method: An empirical qualitative study was conducted. Qualitative content analysis was used and was based on Graneheim and Lundman's model. Results: Key factors for participation were identified as four categories and related subcategories. These categories were: Make yourself heard; ability and personal responsibility was emphasized. Increased patient influence through knowledge, information and care experience; information and care experience contributed to knowledge on different levels, which increased participation. Availability of the nurse; nurse's attitude was important, but also her physical accessibility facilitated the participation. The general care atmosphere was to increase or inhibit accessibility. The relationship between nurse and patient; a joint collaboration and an attentive nurse was considered as important factors for participation. Conclusion: The results show that the interpersonal relationship is important between nurse and patient for participation in care but it also points to the fact that the general atmosphere on the ward in terms of stress and atmosphere that exists between the staff is just as important consideration. Important aspects of the results shows that patients do not always want to be involved in their care but want to have faith that the nurse does what she considers best for the patient.
Swedish abstract
Bakgrund: Idag ställs det ökade krav på sjuksköterskan att göra patienter delaktiga i vården, dels från patienterna själva och dels genom lagstiftning och förordningar. Kunskap om vad patienter upplever som viktigt för patientdelaktigheten, ökar sjuksköterskans möjligheter att möta dessa krav. I nuläget saknas det en enhetlig definition av patientdelaktigheten och därför finns ett behov att utveckla kunskapen kring detta ämne. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa upplevelser av erhållen vård i relation till viktiga aspekter för patientdelaktighet hos patienter vårdade vid en ortopedisk klinik. Metod: En empirisk kvalitativ intervjustudie utfördes. Kvalitativ innehållsanalys användes till analysen med utgångspunkt från Graneheim och Lundmans modell. Resultat: Viktiga faktorer för delaktigheten identifierades som fyra kategorier med tillhörande underkategorier. Dessa kategorier var: Göra sig hörd; där den egna förmågan och eget ansvar betonades. Ökat patientinflytande genom kunskap, information och vårderfarenhet; information, kunskap och vårdvana bidrog till kunskap på olika plan som ökade delaktigheten. Tillgänglighet hos sjuksköterskan; sjuksköterskans inställning till patienten var viktig men även hennes fysiska åtkomlighet underlättade delaktigheten. Den generella vårdatmosfären ansågs kunna öka eller hämma tillgängligheten. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten; ett gemensamt samarbete och en lyhörd sjuksköterska ansågs som viktiga faktorer för delaktigheten. Slutsats: Resultatet visar på att den interpersonella relationen är viktig mellan sjuksköterskan och patienten för delaktigheten men den visar även att den generella atmosfären på avdelningen i form av stress och den atmosfär som finns mellan personalen är minst lika viktig faktor. Viktiga aspekter i resultatet visar att patienter inte alltid vill vara delaktiga i sin vård utan vill ha tillit till att sjuksköterskan gör det som hon anser bäst för patienten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Innehållsanalys
Intervju
Omvårdnad
Patient
Sjuksköterska
Upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/13836 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics