Mötet med det okända; en empirisk studie om hur sjuksköterskan påverkas i mötet med döden

DSpace Repository

Mötet med det okända; en empirisk studie om hur sjuksköterskan påverkas i mötet med döden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mötet med det okända; en empirisk studie om hur sjuksköterskan påverkas i mötet med döden
Author Kudo, Catrin ; Okafor, Matilda
Date 2012
English abstract
Background: The encounter with death is an experience that most nurses do at least a few times in their professional life. Despite this, there is little literature on the subject that shows how the experience of meeting dying patients can be managed. Yet, death is something that affects all people strongly. This study aims to highlight how nurses are affected in the encounter with dying patients at home in order to thereby provide support for newly qualified nurses in their meeting with dying patients at home, and also to provide in-depth knowledge of the subject for nurses who have worked in healthcare for a long time. Home care was elected as the home, is the place where the relationship between nurse and patient becomes more palpable and deep. Purpose: To recognize how nurses are affected in the encounter with dying patients at home. Method: A qualitative interview study. Five nurses with different lengths of work experience were interviewed. All of them were employees in home care. The results were analyzed with the inspiration of Burnard's content analysis (1991). Results: Frustration at not being able to control the situation around the dying was something that the majority of informants felt, while it was a help if the informants were able to accept the situation and let go of the dying patient in order to proceed. The informants found deep insights about life after meeting with death that could be helpful in future work. Furthermore, the study showed that a responsive and communicative nurse is a committed professional. Conclusion: Life is worth taking advantage of. All people will die and no one knows exactly when that will happen. The encounter with death can be a memorable experience that brings insights. But a great experience meeting with death can be turned into something horrifying and frightening without adequate preparation and the possibility of processing. Therefore, the authors consider that the chosen topic should be much more in education at nursing, in order to thus contribute to increased knowledge and understanding of the topic death and a good care of dying patients.
Swedish abstract
Bakgrund: Mötet med döden är en erfarenhet som sjuksköterskan gör i sin yrkesroll. Trots detta finns det inte mycket litteratur i ämnet som visar hur erfarenheten i mötet med döende patienter kan hanteras. Denna studie syftar till att uppmärksamma hur sjuksköterskan påverkas i mötet med döende patienter i hemmet, på så sätt kan studien vara ett stöd för nyexaminerade sjuksköterskor inför mötet med döende patienter i hemmet och även ge fördjupad kunskap i ämnet för sjuksköterskor som arbetat i vården under en längre tid. Hemsjukvården valdes för att i hemmet blir relationen mellan sjuksköterska och patient mer påtaglig och djup. Syfte: Uppmärksamma hur sjuksköterskan påverkas i mötet med döende patienter i hemmet. Metod: En kvalitativ intervjustudie. Fem olika sjuksköterskor med olika lång yrkeserfarenhet intervjuades, samtliga anställda i hemsjukvården. Resultatet analyserades med inspiration av Burnards innehållsanalys (1991). Resultat: Frustration över att inte kunna bestämma över situationen kring den döende var något som majoriteten av informanterna kände. Samtidigt var det en hjälp om informanterna kunde acceptera situationen och släppa taget om den döende patienten. Informanterna fick fördjupade insikter om livet efter mötet med döden vilka kunde vara till hjälp i det fortsatta arbetet. Vidare visade studien att en lyhörd och kommunikativ sjuksköterska är en engagerad sjuksköterska. Slutsats: Av de genomförda intervjuerna framgår att en insikt som sjuksköterskorna har fått genom sina patienters död är att livet är värt att ta tillvara på- alla människor kommer att dö och ingen vet exakt när det kommer att ske. Mötet med döden kan vara en fin upplevelse i sjuksköterskans arbete som väcker insikter. Det kan också vara en upplevelse som förvandlas till något ångestfyllt och skrämmande utan adekvat förberedelse och möjlighet till bearbetning. Därför anser författarna att valt ämne borde ingå mer i undervisningen vid sjuksköterskeutbildningar och andra vårdutbildningar, för att på så sätt bidra till ökad kunskap och förståelse av döden och en god omvårdnad av döende patienter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject Hemsjukvård
Upplevelse
Döende
Sjuksköterska
Kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/13837 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics