Marknadsföring av miljövänliga produkter på internet

DSpace Repository

Marknadsföring av miljövänliga produkter på internet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Marknadsföring av miljövänliga produkter på internet
Author Sjögren, Malin ; Heimdahl, Gunilla
Date 2012
English abstract
Individuals in society are responsible for a sustainable consumption and making choices that promote the use of eco-friendly resources. This can be achieved through the purchasing of environmentally friendly products. However, it is important that the companies clearly state the environmental message to their customers. Marketing on the internet could be seen as a good way to reach the mass market, but the low advertising efficiency may impact revenue. Therefore, companies should consider how to best utilize digital marketing. Based on previous research, flaws have been identified regarding essential aspects of marketing green products on the internet. The purpose of this study is therefore to answer and increase the understanding about which marketing aspects that can be crucial when a company markets their eco-friendly products, using the internet as a communication tool. By using a qualitative method, a case study was performed at a Swedish company that sells environmentally friendly shopping-bags which are marketed on the internet. Two semistructured interviews with the company’s founders comprise the empirical material of this study. The compiled interview material has then been analysed using existing theories on the subject as a starting point. Based on the analysis, five crucial marketing aspects of eco-friendly products on the internet have been identified. The results show that a web page is a decisive factor when the company has trouble marketing their environmentally friendly products in other electronic ways. They go on to show that targeted groups, with an environmental awareness or other purchase behaviour in mind, is another crucial aspect. Further, the company should use a light-hearted, honest and varied message in marketing of existing products signifying a positive change in eco-friendliness. Finally, adhering to environmental rules and regulations and emphasizing this on the internet is essential. This study has contributed to an increased understanding of the vital aspects of marketing environmentally friendly products on the internet. Further research might study similar companies to compare the results.
Swedish abstract
Individer i samhället bär ansvaret för att bevara en hållbar konsumtion och göra bättre val som främjar naturens resurser. Detta kan fördelaktigt nås genom köp av produkter som är bättre för miljön. Det är dock viktigt att företagen som säljer dessa, tydliggör de miljömässiga budskapen till kunderna. Att marknadsföra varor på internet kan anses vara effektivt för att nå ut till en stor mängd. En låg reklameffektivitet kan dock påverka verksamhetens försäljningsintäkter och företaget bör därför beakta hur digital marknadsföring kan användas på ett effektivt sätt. Utifrån tidigare forskning har brister identifierats, gällande avgörande aspekter i samband med marknadsföring av miljövänliga produkter på internet. Studien syftar således till att besvara och öka förståelsen kring vilka marknadsföringsaspekter som kan vara avgörande, när ett företag marknadsför sina miljövänliga produkter med internet som kommunikationsverktyg. Genom en kvalitativ metod har en fallstudie genomförts på ett svenskt företag som säljer miljövänliga shoppingkassar, vilka marknadsförs genom internet. Två semistrukturerade intervjuer har utförts med företagets grundare, vilket utgör studiens empiriska material. Med utgångspunkt från befintliga teorier om bland annat miljövänliga produkter, miljöinriktad marknadsföring samt internet som kommunikationsverktyg, har det sammanställda intervjumaterialet sedan analyserats. Utifrån studiens analys har fem avgörande marknadsföringsaspekter med anknytning till miljövänliga produkter på internet, identifierats. Resultaten visar att en hemsida spelar en avgörande roll när företaget har svårt att marknadsföra sina miljövänliga produkter på andra elektroniska sätt. Likaså utgör en inriktning på specifika målgrupper med en miljömedvetenhet eller andra köpbeteenden i åtanke, en avgörande aspekt. Resultaten visar även att företaget bör använda ett lättsamt, sanningsenligt och varierat budskap vid marknadsföring av varor som kännetecknar en miljöförbättring av befintliga produkter. Slutligen utgör förhållandet till miljökrav och regler som framhävs på internet, en avgörande marknadsföringsaspekt. Studien har bidragit till en ökad förståelse kring avgörande marknadsföringsaspekter i samband med miljövänliga produkter på internet. Vidare forskning bör förslagsvis studera liknande företag, för att göra en jämförelse av resultaten.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 64
Language swe (iso)
Subject Miljöinriktad marknadsföring
Miljövänliga produkter
Internet som kommunkationsverktyg
Green marketing
Environmentally friendly products
Internet as a communication tool
Handle http://hdl.handle.net/2043/13846 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics