Generationsskillnader - En studie om attityder och värderingar bland de anställda på en bank

DSpace Repository

Generationsskillnader - En studie om attityder och värderingar bland de anställda på en bank

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Generationsskillnader - En studie om attityder och värderingar bland de anställda på en bank
Author Medenilla, Katherine ; Karlsson, Emma
Date 2012
English abstract
Within a short time, Sweden will be undergoing major changes on the labor market regarding generations. The Baby boom generation will retire soon and the labor market will mostly consist of Generation X and Y. By leaving the labor market, the Baby boomers are taking their knowledge with them; consequently there will be a huge void, which can be difficult to fill by the next generations. However, Generation X and Y have other knowledge, which the Baby boomers lack. Characteristic values are found among the generations. The Baby boomers value hard work and loyalty while Generation Y value a balance between the private and working life. Our purpose is to examine whether generational differences in the workplace on values and attitudes exist. Values can be similar to the organizational culture because it helps the employees to gain a sense of identity and belonging in the workplace. This leads to common goals and visions, which eventually increases productivity. Qualitative and quantitative methods were used, which was implemented through three interviews and 68 surveys on both the customer service and bank office. The study shows that there are not major differences between the values and attitudes of the generations within the examined bank. The organizational culture is strong, leading to values being hidden. Furthermore, the result shows that the culture is stronger than the traits, which are characteristic of each generation. Lastly, the results indicate a number of the theoretical values do not agree with what the employees responded. A notable difference between the two departments can be explained by the size of the working group and their own organizational culture.
Swedish abstract
Sverige kommer inom en snar tid att stå inför stora förändringar på arbetsmarknaden gällande generationer. Baby boom generationen kommer att gå i pension och arbetsmarknaden tas över av generation X och Y. Genom att baby boomers lämnar arbetslivet och tar med sig sina kunskaper, blir det ett stort tomrum som kan vara svårt att fylla av de nästkommande generationerna. Emellertid har generation X och Y andra kunskaper som baby boomers saknar. Karakteristiska värderingar återfinns hos de olika generationerna, exempelvis värdesätter baby boomers hårt arbete och lojalitet. Generation Y tycker däremot att tillfredställelse i arbetet samt fritid är av betydelse. Vårt syfte är att undersöka huruvida det finns skillnader mellan generationerna inom arbetslivet kring värderingar och attityder. Värderingar kan liknas vid begreppet organisationskultur eftersom det hjälper medarbetare att få en känsla av identitet och samhörighet inom arbetslivet. Detta leder till gemensamma mål och visioner, vilket på sikt ökar produktiviteten. Både en kvalitativ samt kvantitativ metod tillämpades, vilket genomfördes med hjälp av tre intervjuer samt 68 enkäter på både kundsupport och bankkontor. Undersökningen visar att det inte finns stora skillnader mellan generationernas värderingar och attityder inom den undersökta banken. Organisationskulturen är stark vilket leder till att värderingarna inte syns. Fortsättningsvis visar resultatet att kulturen är starkare än egenskaperna som är karakteristiska för varje enskild generation. Resultatet visar slutligen att ett flertal av de teoretiska värderingarna inte stämmer överens med medarbetarnas svar. Det finns en märkbar skillnad mellan de båda avdelningarna, vilket kan förklaras genom arbetsgruppens storlek samt den egna organisationskulturen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 65
Language swe (iso)
Subject Generation Y
Generation X
Baby boom generationen
Handle http://hdl.handle.net/2043/13848 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics