Lärarutbildningens muntliga språkpraktiker

DSpace Repository

Lärarutbildningens muntliga språkpraktiker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Lärarutbildningens muntliga språkpraktiker
Author Olsson Jers, Cecilia ; Thurén, Camilla
Date 2012
Swedish abstract
I detta föredrag presenterar vi pågående forskning inom vårt projekt Lärarutbildningens språkpraktiker. En lärares främsta arbetsredskap är det muntliga språket. Med hjälp av det kommunicerar en lärare med elever, föräldrar och kolleger i en mängd olika situationer. Vårt projekt syftar till att (1) undersöka blivande gymnasielärares muntliga språkbruk och (2) undersöka hur deras muntliga språkbruk utvecklas och förändras i takt med att deras kunskap om muntligt språkbruk blir större. Denna typ av muntlighet förutsätter oftast en skriftlig text, eftersom det i många situationer handlar om förberett tal. Vi menar att en lärarstudent främst utvecklar det egna muntliga språkbruket i olika retoriska situationer genom att få kvalificerad respons både från lärare och från kurskamrater. Vår undersökning utförs i den allra första kursen i svensklärarutbildningen. Kursens lärandemål fokuserar å ena sidan kunskap om språk, språkutveckling och socialisation, å andra sidan studentens muntliga och skriftliga språkfärdigheter. Kursen möjliggör för, och erbjuder, lärarstudenterna att ha ett reflekterande förhållningssätt till sitt eget muntliga språkbruk eftersom respons är ett viktigt begrepp och inslag i kursen. I denna första delkurs möter lärarstudenterna också elever i skolpraktiken, vilket gör det synnerligen intressant att genomföra undersökningen inledningsvis i utbildningen. Lärarstudenten förväntas nämligen utveckla förståelse för sin egen muntlighet samtidigt som den spelar roll för deras förmåga att stödja och utveckla elevers. Våra metoder inkluderar dokumentation och analys av studenternas muntliga produktion och responsarbete. De inkluderar också observation av undervisningen på studenternas första kurs och intervjuer med vissa studenter. Viss dokumentation genomfördes under en pilotstudie ht 2011. Delar av det materialet presenteras. Den större delen av materialinsamlingen är emellertid planerad till ht 2012 och ht 2013. Materialet kommer i ett första skede att analyseras med hjälp av retoriska begrepp. Projektet Lärarutbildningens språkpraktiker sätter strålkastarljuset på vuxnas lärande och kommer att kunna säga något om föränderlighet och viss progression i lärarstudenters utveckling av muntlighet. Vi kommer också att kunna säga något om metaspråkets och responsens betydelse för den vuxnes muntliga språkutveckling. Då teorier kring respons på muntlig språkutveckling är ett relativt outforskat område förväntar vi oss också att kunna tillföra kunskap som möjliggör teoriutveckling.
Language swe (iso)
Subject muntlighet
retorik
ämnesspråk
professionsspråk
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Forum för textforskning (FOT) i Örebro den 7-8/6 2012.
Handle http://hdl.handle.net/2043/13918 Permalink to this page
Link http://www.oru.se/humus/fot7... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics