”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

DSpace Repository

”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title ”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap och unga med intellektuella funktionsnedsättningar
Author Löfgren-Mårtenson, Lotta
Date 2012
Swedish abstract
BAKGRUND Sverige har haft obligatorisk sexualundervisning i skolan sedan 1955, men fortfarande tycks tillgång till information om den egna kroppen, sexualitet och relationer vara bristfällig inom särskolan. Andra sexuella riktningar och variationer än de gängse heteronormativa osynliggörs dessutom, och unga med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) kan därmed ha svårare än andra att ”komma ut” som homo-, bi- eller transpersoner. Dagens skola innehåller också könsstereotypa drag, där flickor antas vara kärleks- och relationsorienterade, medan pojkar ses som driftsstyrda och får utgöra normen för sexualiteten. SYFTE Syftet med föreliggande pilotstudie är att utveckla kunskap som kan vara till gagn både för de unga och för personal inom särskole- och habiliteringsverksamheter i förmedlingen av sexualkunskap. Vilka erfarenheter har unga med IF av sexualkunskap? På vilka sätt, och av vilka, anser de att sexualundervisning ska förmedlas? Finns faktorer av betydelse för att kunskapsförmedlingen ska uppfattas som adekvat? Vilka teman gällande sex- och samlevnad anser ungdomarna vara av vikt, och varför? METOD OCH TEORI Kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts med 16 unga med IF, 7 killar och 9 tjejer, i åldern 16-21 år. En intervjuguide med tematiska frågor har använts för att möjliggöra flexibilitet utifrån informanternas skilda språkliga- och kommunikativa förmåga. Intervjuerna har spelats in på band och transkriberats ordagrant. Därefter har en empirinära analys skett utifrån valda interaktionistiska perspektiv på sexualitet, framförallt den sexuella script-teorin. RESULTAT Flera av informanterna är osäkra på om de haft sexualkunskap överhuvudtaget. De önskar kunskaper både om kroppen och om relationer, och vill att informationen ska komma i olika livsfaser beroende på vad som är aktuellt. Hälften vill att det ska vara en välbekant person på skolan som håller i undervisningen, och hälften att det ska vara någon utifrån. Flera påtalar att det är bra om kunskapsförmedlingen sker i mindre grupper, s.k. tjej- och killgrupper. Fokus i undervisningen är enligt informanterna på heterosexualitet, sexuella risker och prevention. SLUTSATS I bilden som förmedlats framträder ett restriktivt sexuellt script med större fokus på oönskade graviditeter, sexuella övergrepp och sexuellt överförbara sjukdomar, än på bejakande av positiva aspekter av sexualiteten. Genom ett kritiskt normpedagogiskt förhållningssätt kan personal bidra till flerfacetterade perspektiv på sexualitet, som hjälper de unga med IF att utveckla förmågor och strategier för att i större utsträckning kunna ta ansvar för sin sexualitet.
Language swe (iso)
Subject sexualundervisning
särskolan
intellektuell funktionsnedsättning
normkritisk pedagogik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Örebrokonferensen HAB2012
Handle http://hdl.handle.net/2043/13971 Permalink to this page
Link http://www.orebroll.se/orebrokonferensen... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics