Att leva med urininkontinens - en kvalitativ intervjustudie

DSpace Repository

Att leva med urininkontinens - en kvalitativ intervjustudie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leva med urininkontinens - en kvalitativ intervjustudie
Author Sörensen, Kaisa ; Persson, Sofia
Date 2012
English abstract
Background: Urinary incontinence is a common condition that has major impact on one person’s well-being and daily life. Nurses meet in their daily work both men and women suffering from urinary incontinence. Research on this public health problem is limited and the area is relatively unexplored, especially on men's experiences. Purpose: To examine men and women's experiences of living with urinary incontinence and their perceptions of support from relatives and care staff. Method: The method used was a qualitative interview study with semi-structured interview guide. Seven men and women were interviewed who had sought treatment for urinary incontinence. A qualitative content analysis after Graneheim and Lundman (2004) was used to analyze and interpret the interview texts. Results: Individuals experienced feelings of shame, embarrassment and frustration which limited their daily lives because they had to hide the symptoms from their surroundings, give up activities, and perceived loss of control. They used different strategies such as planning, use of aids and an accepting approach to manage and simplify their situation. The importance of being listened to, obtain knowledge and information from health care was highlighted. Furthermore, relatives played the part as a major support for the individuals. Conclusion: The findings suggest that an open climate can be established by paying attention to and actively ask about symptoms from the urinary tracts. This may contribute to an increased understanding of the patient's individual experiences, which allows a patient-centered care and treatment were the person can feel understood and experience participation.
Swedish abstract
Bakgrund: Urininkontinens är ett vanligt tillstånd som har stor inverkan på individens välmående och dagliga liv. Sjuksköterskan möter i sitt arbete både män och kvinnor som besväras av urininkontinens. Den vetenskapliga litteraturen angående detta folkhälsoproblem är begränsad och området är relativt outforskat framförallt angående männens upplevelser. Syfte: Att undersöka män och kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens samt deras upplevelser av stöd från anhöriga och vårdpersonalens sida. Metod: Kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide användes som metod. Sju intervjuer genomfördes med män och kvinnor som sökt vård för urininkontinens. Materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys efter Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Individerna upplevde känslor av skam, pinsamhet och frustration vilket begränsade det dagliga livet genom att de behövde dölja besvären för omgivningen, avstå aktiviteter och kände kontrollförlust. De använde sig av olika strategier såsom planering, användning av hjälpmedel samt ett accepterande förhållningssätt för att hantera och förenkla sin situation. Betydelsen av att bli lyssnad på, erhålla kunskap och information från sjukvården framhölls. Vidare fungerade anhöriga som ett stort stöd för individerna. Slutsats: Genom att uppmärksamma och aktivt fråga om besvär från urinvägarna skapas ett öppnare klimat vilket kan bidra till ökad förståelse för patientens individuella upplevelser. Detta möjliggör en patientcentrerad vård och behandling där individen kan känna sig förstådd och uppleva delaktighet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Kvinnor
Män
Omvårdnad
Stöd
Upplevelser
Urininkontinens
Handle http://hdl.handle.net/2043/14018 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics